Privacy Policy

Dit privacybeleid heeft betrekking op de diensten die worden aangeboden door Flipdish Limited, handelend onder de naam Flipdish ('Flipdish', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'). Flipdish is gevestigd in Ierland met bedrijfsregistratienummer 555703 en heeft zijn geregistreerde adres op First Floor Heron House, Corrig Road, Sandyford Business Park, Dublin 18, D18 Y2X6, Ierland.

Dit privacybeleid bevat details over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679) ('AVG'), de Data Protection Act 2018 en alle andere wetten die op ons van toepassing zijn in verband met de verwerking van persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als 'Wetgeving inzake gegevensbescherming'). In dit privacybeleid hebben de termen 'verwerkingsverantwoordelijke', persoonsgegevens' en 'verwerken' (en afgeleiden daarvan) de betekenis die aan die termen wordt gegeven in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn over het algemeen informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en verwerking omvat over het algemeen handelingen die in verband met gegevens kunnen worden verricht, zoals verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking. Flipdish is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met onze diensten. Wij verwerken je persoonsgegevens in een aantal systemen en instrumenten, waaronder ons eindgebruikersbeheersysteem, ons klantenbeheersysteem en communicatieplatforms.

Het Flipdish-platform is de technologische oplossing die door Flipdish is ontwikkeld en aan jou ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van onze technologische oplossing waarmee je producten kunt bestellen bij Bedrijven. Flipdish en de bedrijven die actief zijn op het Flipdish-platform ('Bedrijf' of 'Bedrijven') zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt voor het plaatsen en afhandelen van bestellingen bij een Bedrijf via het Flipdish-platform. Als je klant bent van een Bedrijf en vragen hebt over de wijze waarop je persoonsgegevens door het Bedrijf worden verwerkt of wanneer je je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het Bedrijf.

Het doel van dit privacybeleid is om de gegevensverwerkingsactiviteiten van Flipdish uit te leggen, inclusief hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens met betrekking tot jou wanneer je deze rechtstreeks aan ons verstrekt via het Flipdish-platform, wanneer derden, zoals Bedrijven, ons persoonsgegevens over jou verstrekken, of wanneer persoonsgegevens over jou automatisch worden verzameld in verband met je gebruik van de Flipdish-website *.flipdish.com (de 'Website'). Als je optreedt namens een Bedrijf of een zakelijke klant van Flipdish bent, verzamelen wij persoonsgegevens via de interactie van het Bedrijf of de zakelijke klant met Flipdish, met inbegrip van persoonsgegevens die rechtstreeks van jou en van het Bedrijf of de zakelijke klant, of via een op de Flipdish-portal (de speciale micro-site die door Flipdish wordt gehost en beheerd en die het Bedrijf of de zakelijke klant toegang geeft tot hun Flipdish-account) aangemaakte account worden verzameld.

Bij het verlenen van onze diensten kunnen wij de volgende informatie verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens die rechtstreeks bij jou worden verzameld

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van jou, onder meer wanneer je deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van de Website, door een bestelling voor eten te plaatsen bij een Bedrijf via het Flipdish-platform of door een account aan te maken op de Flipdish-portal, onder meer (maar niet beperkt tot):

 • Biografische en contactgegevens. Gegevens zoals naam, e-mailaders en telefoonnummer.
 • Bestelgegevens. Gegevens zoals bezorgadres, gebruikersnaam, betaalgegevens en locatiegegevens (wanneer een bestelling wordt geplaatst via een Flipdish-kiosk).
 • Bestelgegevens van een bijzondere categorie van persoonsgegevens Bij je bestelling kun je ervoor kiezen om ook gegevens te verstrekken die informatie geven over je gezondheid of religieuze overtuiging.

Persoonsgegevens verzameld uit bronnen van derden

Derden kunnen ons persoonsgegevens verstrekken. Een Bedrijf kan ons bijvoorbeeld persoonsgegevens over jou verstrekken zodat wij bestellingen van gerechten die via het Flipdish-platform bij het Bedrijf zijn geplaatst kunnen uitvoeren. Dit omvat biografische en contactgegevens, bestelgegevens en bestelgegevens van een bijzondere categorie.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Sommige persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer je de Website gebruikt, zoals:

 • IP-adres;
 • apparaatidentificaties;
 • browsergegevens; en
 • alle persoonsgegevens in cookiegegevens (zoals uiteengezet in ons Cookiebeleid).

Deze gegevens worden gezamenlijk aangeduid als 'automatisch verzamelde gegevens'.

Onze wettelijke rechtvaardiging voor de verwerking van persoonsgegevens

In de onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven verwerken, de wettelijke rechtvaardiging die deze verwerking ondersteunt en de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt.

Waarom we je persoonsgegevens verwerken

Wettelijke rechtvaardiging

Categorieën persoonsgegevens

Administratieve doeleinden

Voor:

 • het afhandelen van een etensbestelling die via het Flipdish-platform bij een Bedrijf is geplaatst;
 • communicatie met jou;
 • het reageren op vragen; en
 • het bieden van ondersteuning en hulp via het Flipdish-platform

Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en een Bedrijf. Wanneer u ervoor kiest bestelgegevens van een bijzondere categorie te verstrekken, is de wettelijke rechtvaardiging uw uitdrukkelijke toestemming

Biografische en contactgegevens, bestelgegevens, automatisch verzamelde gegevens en, in bepaalde gevallen, bestelgegevens van een bijzondere categorie

Personalisatiediensten, problemen oplossen, data-analyse en enquête-doeleinden

Wij hebben een legitiem belang bij het personaliseren van onze diensten om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke service krijgt

Wij hebben een legitiem belang bij het exploiteren en onderhouden van de Website en het beheren, monitoren en verbeteren van onze diensten. We gebruiken soms enquêtes om hierbij te helpen

Biografische en contactgegevens, bestelgegevens, automatisch verzamelde gegevens en, in bepaalde gevallen, bestelgegevens van een bijzondere categorie

Training, kwaliteitsbewaking of het evalueren van de door ons geboden diensten

Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die wij nastreven bij het monitoren en verbeteren van onze diensten en het gebruik daarvan, en om ervoor te zorgen dat onze gebruikers de Website, het Flipdish-platform en/of de Flipdish-portal gebruiken in overeenstemming met onze voorwaarden en ons beleid.

Biografische en contactgegevens, bestelgegevens, automatisch verzamelde gegevens en, in bepaalde gevallen, bestelgegevens van een bijzondere categorie

Statistische informatie die niet kan worden herleid tot individuele personen om ons te helpen de diensten die wij aanbieden te verbeteren

Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van bepaalde analyses om ervoor te zorgen dat de diensten die wij aan Bedrijven verlenen doeltreffend zijn en naar behoren functioneren

Gebruikersactiviteit op het Flipdish-platform (zoals verblijfsduur op een bepaalde pagina, populairste keuzes enz). Deze gegevens worden geaggregeerd, zodat ze niet kunnen worden herleid tot een individuele gebruiker

Zakelijke doeleinden

Voor:

 • het in contact treden en zakendoen met Bedrijven en zakelijke klanten van Flipdish;

Als je namens een Bedrijf of een zakelijke klant van Flipdish handelt en ons persoonsgegevens worden verstrekt, zullen wij die verwerken voor zover nodig, onder meer om de Algemene Voorwaarden van Flipdish en/of andere toepasselijke contractuele voorwaarden uit te voeren. Dergelijke verwerking is in ons legitiem belang om klantenrelaties te beheren

Biografische en contactgegevens, waaronder de naam van het Bedrijf of de zakelijke klant van Flipdish namens wie je optreedt en de rol die je bekleedt met betrekking tot een dergelijke entiteit

Juridische en contractuele aangelegenheden

Voor:

 • het verzekeren dat onze diensten en Website worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Flipdish;
 • het afdwingen en verdedigen van onze rechten en het oplossen van geschillen; en
 • het voldoen aan onze contractuele verplichtingen in verband met dienstverleners

Wij hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat onze diensten en de Website worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en ons beleid en om te beschermen tegen frauduleuze, illegale of schadelijke handelingen of deze te ontmoedigen

Waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals met betrekking tot belastingen, boekhouding, betaalkaartregels en -normen, gegevensbescherming, consumenten- of volksgezondheidswetten of het opvolgen van rechterlijke bevelen

Wij hebben legitieme belangen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, een toekomstige rechtsvordering, een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure en bij het oplossen van geschillen

Biografische en contactgegevens, bestelgegevens, automatisch verzamelde gegevens en, in bepaalde gevallen, bestelgegevens van een bijzondere categorie

Zakelijke aangelegenheden

Voor:

 • Het beheren van de financiële en fiscale aangelegenheden van de Flipdish-groep; en
 • het faciliteren van interne en externe audits en bedrijfstransacties, waaronder fondsenwerving en transacties met betrekking tot fusies en overnames

Dergelijke verwerking is in het legitieme belang van Flipdish om een prudent en effectief beheer van het bedrijf te waarborgen en om onze zakelijke activiteiten op te schalen en te ontwikkelen. Flipdish heeft ook wettelijke en financiële verplichtingen op grond van het vennootschapsrecht en boekhoudkundige voorschriften

Biografische en contactgegevens, bestelgegevens en automatisch verzamelde gegevens

Verzoeken om openbaarmaking

Voor:

 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Flipdish

Wij maken persoonsgegevens bekend wanneer wij van wethandhavingsinstanties of andere instanties een juridisch bindend verzoek ontvangen om persoonsgegevens bekend te maken, of wanneer wij een legitiem belang hebben om wethandhavingsinstanties of andere instanties bij te staan in verband met een onderzoek

Biografische gegevens, contactgegevens, informatie over beloningen en dienstverband

Rechten van individuele betrokkenen

De wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet in bepaalde rechten ten gunste van de betrokkenen (de 'Rechten van betrokkenen').

Rechten van betrokkenen omvatten het recht om:

 • gedetailleerde informatie te ontvangen over de verwerking (overeenkomstig de transparantieverplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijken) die wij via dit privacybeleid hebben verstrekt;
 • toegang te krijgen tot persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens te rectificeren of te wissen (d.w.z. recht om te worden vergeten);
 • verwerking te beperken;
 • de toestemming voor verwerking op basis van toestemming intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan;
 • gegevens over te dragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van legitieme belangen en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden;
 • bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering); en
 • een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of bij Flipdish's belangrijkste toezichthoudende autoriteit, de Data Protection Commission (Commissie voor gegevensbescherming van Ierland).

Je mag deze rechten van de betrokkene uitoefenen met inachtneming van de beperkingen waarin de Wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet.

Als je meer informatie wil hebben over de wijze waarop een Bedrijf jouw persoonsgegevens verwerkt of als je een van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door een Bedrijf wenst uit te oefenen, dien je rechtstreeks contact op te nemen met het Bedrijf.

Je kunt contact met ons opnemen of een verzoek indienen om een recht van betrokkenen uit te oefenen door contact op te nemen met [email protected] Je verzoek zal worden behandeld in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Openbaarmaking van jouw gegevens

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met volledige dochterondernemingen van Flipdish met betrekking tot samenwerking tussen entiteiten in de Flipdish-groep. Deze entiteiten zijn Flipdish UK Limited, Flipdish GmbH, Flipdish, Inc. en alle andere volledige dochterondernemingen van Flipdish die kunnen worden opgericht.

Flipdish kan andere bedrijven en mensen inschakelen om taken namens ons uit te voeren en kan het nodig hebben persoonsgegevens met hen te delen om ons in staat te stellen jou onze diensten te verlenen.

Deze andere bedrijven en mensen zijn onder meer:

 • leveranciers van bezorgdiensten. Om maaltijdbezorgingsdiensten te kunnen verlenen, ontvangen deze leveranciers jouw biografische gegevens, contactgegevens en bestelgegevens.
 • leveranciers van hostingdiensten. Om online-hostingdiensten te kunnen verlenen, ontvangen deze leveranciers jouw biografische en contactgegevens, bestelgegevens en persoonsgegevens van een bijzondere categorie.
 • leveranciers van diensten op het gebied van data-analyse. Om diensten op het gebied van data-analyse te kunnen verlenen, ontvangen deze leveranciers order information.
 • leveranciers van marketinghulp. Om marketinghulp te kunnen verlenen, ontvangen deze leveranciers jouw biografische gegevens, contactgegevens en bestelgegevens.
 • leveranciers van betaaldiensten. Om betaaldiensten te kunnen verlenen, ontvangen deze leveranciers biografische gegevens, contactgegevens en bestelgegevens.

Flipdish kan ook persoonsgegevens bekendmaken aan Bedrijven. Als onderdeel van het maaltijdbestelproces kan een Bedrijf van Flipdish biografische en contactgegevens, bestelgerelateerde gegevens en bestelgegevens van een bijzondere categorie verkrijgen.

Flipdish kan persoonsgegevens vrijgeven in sommige scenario's, bijv. wanneer je onze algemene voorwaarden of ander beleid schendt. Flipdish kan dergelijke persoonsgegevens, naar eigen goeddunken, vrijgeven indien wij dit noodzakelijk of gepast achten in verband met onderzoek naar fraude, schending van intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onwettige activiteiten. Dit kan inhouden dat biografische en contactgegevens en automatisch verzamelde gegevens, naast andere persoonsgegevens, openbaar moeten worden gemaakt.

Zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel, maken wij persoonsgegevens bekend wanneer wij van wethandhavingsinstanties of andere instanties een juridisch bindend verzoek ontvangen om persoonsgegevens bekend te maken, of wanneer wij een legitiem belang hebben om wethandhavingsinstanties of andere instanties bij te staan in verband met een onderzoek

Zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel, kan Flipdish in sommige gevallen zijn activa kopen of verkopen, wat de overdracht van gebruikersinformatie met zich mee kan brengen. Flipdish zal dergelijke informatie overdragen indien wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf.

Bedrijven

Zoals hierboven opgemerkt, kan een Bedrijf als onderdeel van het maaltijdbestelproces van Flipdish biografische en contactgegevens, bestelgerelateerde gegevens en bestelgegevens van een bijzondere categorie of andere persoonsgegevens verkrijgen.

Wanneer je toestemming geeft voor direct marketing, wordt je toestemming rechtstreeks aan het Bedrijf verstrekt. Flipdish, handelend als verwerker, kan Bedrijven helpen bij het beheren van de toestemmingsvoorkeuren van hun gebruikers. Je kunt je voor direct marketing afmelden via de afmeldlink die in marketingcommunicatie wordt opgenomen. Flipdish treedt ook op als verwerker wanneer het Bedrijven helpt met het beheer van hun analyses. Het privacybeleid en de mededelingen van het Bedrijf zijn van toepassing op marketingactiviteiten en analyses die door Flipdish als verwerker worden uitgevoerd.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt (zoals beschreven in dit privacybeleid), tenzij wij verplicht zijn je persoonsgegevens langer te bewaren (bijv. in geval van gerechtelijke procedures of onderzoeken).

Overdracht van gegevens buiten de EER

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (de 'EER'). Dergelijke overdracht zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en passende waarborgen, zoals de modelcontractbepalingen die van tijd tot tijd krachtens de EU-wetgeving worden goedgekeurd. Elke doorgifte van persoonsgegevens van de EER naar het Verenigd Koninkrijk vindt plaats op basis van het besluit van de Europese Commissie inzake het passende karakter van de doorgifte ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk, dat beschikbaar is op de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/info/law/...). Als je meer informatie wenst of een exemplaar van de toepasselijke modelcontractbepalingen wilt ontvangen, kun je contact opnemen met [email protected].

Noodzaak van de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens

Bepaalde informatie, zoals biografische en contactgegevens en bestelgegevens moeten worden verstrekt zodat wij onze diensten aan je kunnen verlenen. Als je deze informatie niet verstrekt, betekent dit dat wij niet in staat zijn je onze diensten te verlenen.

Links naar derden

Af en toe nemen wij op de Website links op naar derden. Wanneer wij een link verstrekken, betekent dit niet dat wij enige controle hebben over de gelinkte website of het privacybeleid ervan, of dat wij het beleid van die website ten aanzien van de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. Lees het privacybeleid van de gelinkte website voordat je hen persoonlijke gegevens stuurt.

Service-gerelateerde aankondigingen

Flipdish kan je service-gerelateerde aankondigingen over het Flipdish-platform sturen. Je kunt je niet afmelden voor service-gerelateerde berichten.

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie over dit privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Flipdish, kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Hoewel je het recht hebt om een klacht over de naleving door Flipdish van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te dienen bij elke bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of bij Flipdish's belangrijkste toezichthoudende autoriteit, de Data Protection Commission, verzoeken wij je in eerste instantie contact met ons op te nemen om ons de gelegenheid te geven je zorgen weg te nemen.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, zal evolueren en wij zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om de veranderende werkwijzen weer te geven. Wij zullen de datum 'Laatst gewijzigd' aan het einde van dit privacybeleid dienovereenkomstig bijwerken. We zullen je op de hoogte brengen van belangrijke updates, maar raden je aan dit privacybeleid af en toe door te nemen.

Laatst gewijzigd

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2022.