FLIPDISH PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid heeft betrekking op de diensten aangeboden door Flipdish Limited trading als Flipdish ("Flipdish", "wij", "ons" of "onze"). Flipdish is opgericht in Ierland met bedrijfsregistratienummer 555703 en heeft zijn geregistreerd adres op 1st Floor Heron House, Corrig Road, Sandyford Business Park, Dublin 18, D18 Y2X6, Ierland. Dit Privacybeleid geeft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (nr. 2016/679) (“AVG”), de Data Protection Act 2018 en alle andere wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als “Gegevensbeschermingswetten”). In dit Privacybeleid hebben "verwerkingsverantwoordelijke", "persoonsgegevens" en "verwerken" (en de derivaten daarvan) de betekenis die aan deze termen wordt gegeven in de Gegevensbeschermingswetten.

Onder persoonsgegevens wordt in het algemeen verstaan informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en onder verwerking wordt in het algemeen handelingen verstaan die kunnen worden uitgevoerd in verband met gegevens zoals het verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken ervan. Flipdish is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met onze diensten. Flipdish en de restaurants die actief zijn op het Flipdish Platform ("Restaurant" of "Restaurants") zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt voor het plaatsen en voltooien van bestellingen bij een Restaurant via het Flipdish Platform. Bent u een klant van een Restaurant en heeft u vragen over hoe uw persoonsgegevens door het Restaurant worden verwerkt of wilt u uw rechten aanspreken, neem dan contact op met het Restaurant.

Het doel van dit Privacybeleid is om Flipdish's verwerkingsactiviteit uit te leggen, inclusief hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken. Daarnaast schetst dit Privacybeleid onze taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van dergelijke persoonsgegevens. De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken zal in de loop van de tijd ontwikkelen en wij zullen dit beleid van tijd tot tijd actualiseren om rekening te houden met veranderende praktijken.

Persoonsgegevens Die We Verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens over jou wanneer je deze rechtstreeks aan ons verstrekt via het Flipdish-platform, wanneer derden, zoals Restaurants, ons persoonsgegevens over jou verstrekken, of wanneer persoonsgegevens over jou automatisch worden verzameld in verband met je gebruik van de Flipdish-website *.flipdish.com (de 'Website'). Als je optreedt namens een Restaurant of een zakelijke klant van Flipdish bent, verzamelen wij persoonsgegevens via de interactie van het restaurant of de zakelijke klant met Flipdish, met inbegrip van persoonsgegevens die rechtstreeks van jou en van het Restaurant of de zakelijke klant, of via een op de Flipdish-portal aangemaakte account worden verzameld. Flipdish verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bij het verlenen van onze diensten kunnen we de volgende informatie verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens Die Direct Van U Worden Verzameld

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van jou, onder meer wanneer je deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van de Website, door een bestelling voor eten te plaatsen bij een Restaurant via het Flipdish-platform of door een account aan te maken op de Flipdish-portal, onder meer (maar niet beperkt tot):

 • naam;

 • email adres;

 • afleveradres;

 • telefoonnummer;

 • gebruikersnaam; en

 • betalingsgegevens.

Het is mogelijk dat u bijzonderheden in uw voedselbestelling opneemt die uw gezondheidsinformatie of religieuze overtuigingen aangeven.

Persoonsgegevens Verzameld van Derden

Een Restaurant kan ons persoonsgegevens over u verstrekken zodat wij de eten bestellingen die u via het Flipdish Platform bij het Restaurant plaatst kunnen uitvoeren.

Persoonsgegevens Die We Automatisch Verzamelen

Sommige persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website gebruikt, zoals:

 • IP-adres;

 • apparaat-ID's;

 • browserinformatie; en

 • cookiegegevens (zoals uitgelegd in het Cookiebeleid).

Hoe We Persoonsgegevens Gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, verbeteren, begrijpen en personaliseren, dat wil zeggen we gebruiken persoonsgegevens om:

 • bestellingen voor maaltijden te plaatsen en af te ronden met een restaurant via het Flipdish Platform;

 • Flipdish content te personaliseren op basis van uw voorkeuren;

 • met u te communiceren;

 • te beschermen tegen of het ontmoedigen van frauduleuze, illegale of schadelijke handelingen;

 • te reageren op gebruikersvragen;

 • ondersteuning en begeleiding te bieden via het Flipdish Portaal;

 • te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen;

 • om onze voorwaarden te handhaven;

 • om zaken te doen met Restaurants en zakelijke klanten van Flipdish; en

 • geschillen op te lossen.

Wettelijke Grondslag voor Verwerking

Doel van Verwerking

op wettelijke grond volgens de AVG.

Administratieve doeleinden

Dergelijke verwerking vindt plaats indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en een Restaurant, indien noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en indien je ermee hebt ingestemd om bepaalde informatie over je voorkeuren qua voedselbestellingen te verstrekken op het moment van aankoop. Indien je optreedt namens een Restaurant of een zakelijke klant van Flipdish bent en wij worden voorzien van persoonsgegevens, zullen wij die verwerken zoals vereist, onder meer om de Flipdish Servicevoorwaarden voor klanten uit te voeren.

Training, kwaliteitsbewaking of evaluatie van de door ons geleverde diensten

Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die wij nastreven bij het monitoren en verbeteren van onze diensten en het gebruik daarvan, en om ervoor te zorgen dat onze gebruikers de Website en de Flipdish-portal gebruiken in overeenstemming met onze voorwaarden en ons beleid.

Website diensten, inclusief het oplossen van problemen, data analyse en enquête doeleinden.

Wij hebben een legitiem belang bij het exploiteren en onderhouden van de Website en voor aanverwante doeleinden, waaronder het verbeteren van onze diensten.

Statistische informatie die niet kan worden teruggekoppeld naar individuen om ons te helpen de diensten die we aanbieden te verbeteren.

Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van bepaalde analyses om ervoor te zorgen dat de diensten die wij aan Restaurants verlenen doeltreffend zijn en naar behoren functioneren.

Handhaving en Verdediging Van Onze Rechten

Wij hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat onze diensten en de Website worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en ons beleid.

Indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, een toekomstige rechtsvordering, een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure.

Individuele Rechten Van De Betrokkene

De Gegevensbeschermingswetten voorzien in bepaalde rechten ten gunste van de betrokkene

Rechten van de Betrokkene omvatten het recht van de betrokkene om:

 • gedetailleerde informatie te ontvangen over de verwerking (in overeenstemming met de transparantieverplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijken) die wij via dit Privacybeleid hebben verstrekt;

 • toegang tot persoonsgegevens;

 • persoonsgegevens te corrigeren of te wissen (d.w.z. recht om vergeten te worden);

 • de verwerking te beperken;

 • de toestemming voor verwerking op basis van toestemming intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan;

 • dataportabiliteit;

 • bezwaar tegen verwerking; en

 • bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).

Deze Rechten van de Betrokkenen kunnen door u worden uitgeoefend met inachtneming van de beperkingen die zijn voorzien in de Gegevensbeschermingswetten.

Indien u meer informatie wenst over hoe een Restaurant uw persoonsgegevens verwerkt of u wenst een van uw rechten als betrokkene uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door een Restaurant dient u rechtstreeks contact op te nemen met het Restaurant.

Je kunt ook contact met ons opnemen of een verzoek indienen om een recht van de betrokkene uit te oefenen door contact op te nemen met [email protected] Je verzoek zal worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als je optreedt namens een Restaurant of een zakelijke klant van Flipdish bent en je persoonsgegevens worden verwerkt via de Flipdish-portal, kun je je privacyinstellingen wijzigen via de Flipdish-portal.

Uw Informatie Bekendmaken

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare gegevens met derden en zullen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen bekendmaken, behalve zoals uiteengezet in dit beleid. In sommige scenario's kan Flipdish verplicht worden om persoonsgegevens bekend te maken, zoals bijvoorbeeld wanneer u onze algemene voorwaarden of andere beleidsregels schendt. Flipdish kan dergelijke persoonsgegevens naar eigen goeddunken bekendmaken als wij dit noodzakelijk of gepast achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, piraterij of andere onwettige activiteiten. Hiervoor kan het nodig zijn om uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail bekend te maken.

Flipdish kan andere bedrijven en mensen inschakelen om namens ons taken uit te voeren (d.w.z. verwerkers) en moet mogelijk uw gegevens met hen delen om u onze diensten te kunnen leveren e.g. bezorgdiensten, hostingservices, gegevensanalyse, facturering en marketingondersteuning.

In sommige gevallen kan Flipdish haar activa kopen of verkopen, wat de overdracht van klantgegevens kan inhouden. Flipdish zal dergelijke informatie overdragen als we worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf. In dit geval zullen we u per e-mail op de hoogte stellen.

Zonder het bovenstaande te beperken, in een poging om uw privacy te respecteren en Flipdish's vermogen om de gemeenschap vrij te houden van negatieve invloeden, zullen wij uw persoonsgegevens niet op andere wijze bekendmaken aan de wetshandhaving, andere overheidsfunctionarissen of andere derde partijen zonder een gerechtelijk bevel, een verzoek van de wetshandhaving, een juridisch proces of een in wezen vergelijkbare juridische procedure, behalve wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om Flipdish's rechten of de rechten van derden te beschermen, fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteiten te melden.

Persoonsgegevens Verkregen door Restaurants

Als onderdeel van het bestelproces voor maaltijden kan een restaurant bij Flipdish de naam, e-mail, het telefoonnummer, het afleveradres of andere informatie van een gebruiker verkrijgen. Deze informatie mag alleen worden gebruikt voor Flipdish-gerelateerde communicatie of voor Flipdish-gefaciliteerde transacties.

Wanneer gebruikers toestemming geven voor direct marketing, wordt de toestemming van de gebruiker rechtstreeks aan het Restaurant verleend. Flipdish, die optreedt als verwerker, kan restaurants helpen bij het beheren van de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor direct marketing via de opt-out-link die is opgenomen in marketingcommunicatie. Flipdish treedt ook op als verwerker wanneer het restaurants helpt bij het beheren van hun analytics.

Bewaren van Gegevens

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang het bewaren van dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden waarvoor die persoonsgegevens worden verwerkt (zoals beschreven in dit privacybeleid), tenzij we verplicht zijn om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren (bijv. in geval van gerechtelijke procedures of onderzoeken).

Overdracht van gegevens buiten de EER

Van tijd tot tijd kunnen wij persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte aan landen die geacht worden geen passend beschermingsniveau te bieden. Dergelijke overdracht zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en passende waarborgen, zoals de modelcontractbepalingen die van tijd tot tijd krachtens de EU-wetgeving worden goedgekeurd. Neem contact op met [email protected] als je meer informatie nodig hebt.

Links van derden

Af en toe hebben we links naar derden op de Website. Wanneer we een link plaatsen betekent dit niet dat we enige controle hebben over de gelinkte website of het privacybeleid ervan of dat we het beleid van die website ten aanzien van de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. U dient het privacybeleid van de gelinkte website te bekijken voordat u deze persoonsgegevens verzendt.

Servicegerelateerde Aankondigingen en Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid in de toekomst zullen worden geplaatst op de Website en, indien van toepassing, per e-mail. Flipdish kan u servicegerelateerde aankondigingen van het Flipdish Portaal sturen. U kunt zich niet afmelden voor servicegerelateerde communicatie.

Contact Opnemen

Voor meer informatie over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Flipdish kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Hoewel u een klacht over Flipdish's naleving van de Gegevensbeschermingswetten kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, verzoeken wij u in eerste instantie contact met ons op te nemen om ons in de gelegenheid te stellen uw probleem op te lossen.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in november 2021.