Flipdish-privacybeleid


Dit privacybeleid heeft betrekking op de diensten die worden aangeboden door Flipdish Limited, handelend onder de naam Flipdish ('Flipdish', 'wij', 'ons' of 'onze”). Flipdish is gevestigd in Ierland met bedrijfsregistratienummer 555703 en heeft zijn geregistreerde adres op 1st Floor Heron House, Corrig Road, Sandyford Business Park, Dublin 18, D18 Y2X6, Ierland. Dit privacybeleid bevat details over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679) ('AVG'), de Data Protection Act 2018 en alle andere wetten die op ons van toepassing zijn in verband met de verwerking van persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als 'Wetgeving inzake gegevensbescherming'). In dit privacybeleid hebben de termen 'verwerkingsverantwoordelijke', persoonsgegevens' en 'verwerken' (en afgeleiden daarvan) de betekenis die aan die termen wordt gegeven in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn over het algemeen informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en verwerking omvat over het algemeen handelingen die in verband met gegevens kunnen worden verricht, zoals verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking. Flipdish is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met onze diensten. Flipdish en de restaurants die actief zijn op het Flipdish-platform ('Restaurant' of 'Restaurants') zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt voor het plaatsen en afhandelen van bestellingen bij een Restaurant via het Flipdish-platform. Als je klant bent van een Restaurant en vragen hebt over de wijze waarop je persoonsgegevens door het Restaurant worden verwerkt of wanneer je je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het Restaurant.

Het doel van dit privacybeleid is om de gegevensverwerkingsactiviteiten van Flipdish uit te leggen, inclusief hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Bovendien worden in dit privacybeleid onze plichten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van dergelijke persoonsgegevens uiteengezet. De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, zal in de loop van de tijd evolueren en wij zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om de veranderende werkwijzen weer te geven.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens over jou wanneer je deze rechtstreeks aan ons verstrekt via het Flipdish-platform, wanneer derden, zoals Restaurants, ons persoonsgegevens over jou verstrekken, of wanneer persoonsgegevens over jou automatisch worden verzameld in verband met je gebruik van de Flipdish-website (https://www.flipdish.com/) (de 'Website'). Flipdish verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Bij het verlenen van onze diensten kunnen wij de volgende informatie verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens die rechtstreeks bij jou worden verzameld

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van jou wanneer je deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van de Website, door een bestelling voor eten te plaatsen bij een Restaurant via het Flipdish-platform of door een account aan te maken op de Flipdish-portal, onder meer (maar niet beperkt tot):


 • naam;

 • e-mailadres;

 • bezorgadres;

 • telefoonnummer;

 • gebruikersnaam; en

 • betalingsgegevens.


Bij je bestelling verstrek je mogelijk ook gegevens die informatie over je gezondheid of religieuze overtuiging kunnen aangeven.

Persoonsgegevens verzameld uit bronnen van derden

Een restaurant kan ons persoonsgegevens over jou verstrekken zodat wij bestellingen van gerechten die via het Flipdish-platform bij het restaurant zijn geplaatst kunnen uitvoeren.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Sommige persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer je de Website gebruikt, zoals:


 • IP-adres;

 • apparaatidentificaties;

 • browsergegevens; en

 • cookiegegevens (zoals uiteengezet in ons cookiebeleid).

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten uit te voeren, te verbeteren, te begrijpen en te personaliseren. We gebruiken persoonsgegevens dus bijvoorbeeld voor:


 • het plaatsen en afhandelen van bestellingen gedaan bij een restaurant via het Flipdish-platform;

 • het personaliseren van Flipdish-content op basis van je voorkeuren;

 • communicatie met jou;

 • beschermen tegen of afschrikking van frauduleuze, illegale of schadelijke handelingen;

 • het reageren op vragen van gebruikers;

 • het bieden van ondersteuning en hulp via de Flipdish-portal;

 • het voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen;

 • het handhaven van onze voorwaarden; en

 • het oplossen van geschillen.


Wettelijke basis voor verwerking

Doel van verwerking

Wettelijke basis volgens de AVG

Administratieve doeleinden

Dergelijke verwerking vindt plaats indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en een Restaurant, indien noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en indien je ermee hebt ingestemd om bepaalde informatie over je voorkeuren qua voedselbestellingen te verstrekken op het moment van aankoop.

Training, kwaliteitsbewaking of het evalueren van de door ons geboden diensten

Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die wij nastreven bij het monitoren en verbeteren van onze diensten en het gebruik daarvan, en om ervoor te zorgen dat onze gebruikers de Website en de Flipdish-portal gebruiken in overeenstemming met onze voorwaarden en ons beleid.

Websiteservices, waaronder voor het oplossen van problemen, data-analyse en enquête-doeleinden.

Wij hebben een legitiem belang bij het exploiteren en onderhouden van de Website en voor aanverwante doeleinden, waaronder het verbeteren van onze diensten.

Statistische informatie die niet kan worden herleid tot individuele personen om ons te helpen de diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van bepaalde analyses om ervoor te zorgen dat de diensten die wij aan Restaurants verlenen doeltreffend zijn en naar behoren functioneren.

Handhaving en verdediging van onze rechten

Wij hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat onze diensten en de Website worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en ons beleid.

Indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, een toekomstige rechtsvordering, een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure.

Rechten van individuele betrokkenen

De wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet in bepaalde rechten ten gunste van de betrokkenen (de 'Rechten van betrokkenen').

Rechten van betrokkenen omvatten het recht van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben om:

 • gedetailleerde informatie te ontvangen over de verwerking (overeenkomstig de transparantieverplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijken) die wij via dit privacybeleid hebben verstrekt;

 • toegang te krijgen tot persoonsgegevens;

 • persoonsgegevens te rectificeren of te wissen (d.w.z. recht om te worden vergeten);

 • verwerking te beperken;

 • gegevens over te dragen;

 • bezwaar te maken tegen verwerking; en

 • bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering).


Je mag deze rechten van de betrokkene uitoefenen met inachtneming van de beperkingen waarin de Wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet.

Als je meer informatie wil hebben over de wijze waarop een Restaurant jouw persoonsgegevens verwerkt of als je een van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door een Restaurant wenst uit te oefenen, dien je rechtstreeks contact op te nemen met het Restaurant.

Met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flipdish, kun je je privacy-instellingen wijzigen via de Flipdish-portal. Je kunt ook contact met ons opnemen of een verzoek indienen om een recht van betrokkenen uit te oefenen door contact op te nemen met [email protected] Je verzoek zal worden behandeld in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Openbaarmaking van jouw gegevens

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare gegevens met derden en zullen jouw persoonsgegevens aan geen enkele andere partij bekendmaken, behalve zoals uiteengezet in dit beleid. Flipdish kan genoodzaakt zijn om persoonsgegevens vrij te geven in sommige scenario's, bijv. wanneer je onze algemene voorwaarden of ander beleid schendt. Flipdish kan dergelijke persoonsgegevens, naar eigen goeddunken, vrijgeven indien wij dit noodzakelijk of gepast achten in verband met onderzoek naar fraude, schending van intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onwettige activiteiten. Hiervoor kan het nodig zijn je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres bekend te maken.

Flipdish kan andere bedrijven en mensen inschakelen om taken namens ons uit te voeren (d.w.z. verwerkers) en het kan nodig zijn om jouw informatie met hen te delen om je te voorzien van onze diensten, zoals bezorgdiensten, hostingdiensten, het analyseren van gegevens, facturering, en hulp bij marketing.


In sommige gevallen kan Flipdish zijn activa kopen of verkopen, wat de overdracht van gebruikersinformatie met zich mee kan brengen. Flipdish zal dergelijke informatie overdragen indien wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf. In dat geval zullen we je per e-mail op de hoogte stellen.


We zetten ons in om jouw privacy te respecteren, maar ook de gemeenschap vrij te houden van kwaadwillende mensen. Daarom zullen wij, zonder het bovenstaande te beperken, je persoonsgegevens niet anderszins openbaar maken aan de wetshandhaving, andere overheidsfunctionarissen, of andere derden zonder een gerechtelijk bevel, verzoek van de rechtshandhaving, juridische procedure, of wezenlijk gelijksoortige juridische procedure, behalve wanneer wij te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking van informatie noodzakelijk is om de rechten van Flipdish of de rechten van derden te beschermen, fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Persoonsgegevens verkregen door Restaurants

Als onderdeel van het bestelproces kan een Restaurant de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het bezorgadres of andere informatie van een gebruiker van Flipdish verkrijgen. Deze informatie mag alleen worden gebruikt voor aan Flipdish gerelateerde communicatie of voor door Flipdish gefaciliteerde transacties.

Wanneer gebruikers toestemming geven voor direct marketing, wordt de toestemming van de gebruiker rechtstreeks aan het Restaurant verstrekt. Flipdish, handelend als verwerker, kan Restaurants helpen bij het beheren van de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers. Gebruikers kunnen zich voor direct marketing afmelden via de afmeldlink die in marketingcommunicatie wordt opgenomen. Flipdish treedt ook op als verwerker wanneer het Restaurants helpt met het beheer van hun analyses.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk wordt geacht voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt (zoals beschreven in dit privacybeleid), tenzij wij verplicht zijn je persoonsgegevens langer te bewaren (bijv. in geval van gerechtelijke procedures of onderzoeken).

Links naar derden

Af en toe nemen wij op de Website links op naar derden. Wanneer wij een link verstrekken, betekent dit niet dat wij enige controle hebben over de gelinkte website of het privacybeleid ervan, of dat wij het beleid van die website ten aanzien van de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. Lees het privacybeleid van de gelinkte website voordat je hen persoonlijke gegevens stuurt.

Service-gerelateerde aankondigingen en wijzigingen

Alle toekomstige wijzigingen van dit privacybeleid zullen op de Website worden geplaatst en, waar nodig, via e-mail worden meegedeeld. Flipdish kan je service-gerelateerde aankondigingen over de Flipdish-portal sturen. Je kunt je niet afmelden voor service-gerelateerde berichten.

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie over dit privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Flipdish, kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Hoewel je het recht hebt om een klacht over de naleving door Flipdish van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te dienen bij de Data Protection Commission, verzoeken wij je in eerste instantie contact met ons op te nemen om ons de gelegenheid te geven je zorgen weg te nemen.


Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in juli 2020.