Flipdish Algemene Voorwaarden

 

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ZICH AANMELDT OP HET FLIPDISH PLATFORM

 

Door u aan te melden voor toegang tot, gebruik van of toegang tot het Flipdish platform, gaat u (hierna te noemen de “Klant”, “u” of “uw“) akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) met betrekking tot uw gebruik van het Flipdish platform. 

De Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen Flipdish Limited, een bedrijf geregistreerd onder de wetgeving van Ierland met bedrijfsnummer 555703 en een geregistreerd adres op First Floor, Heron House, Corrig Road, Sandyford Business Park (“Flipdish“) en u voor bepaalde rechten om het Flipdish Platform te gebruiken. 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden kan Flipdish u geen gebruiksrechten verlenen met betrekking tot het Flipdish Platform en moet u zich niet aanmelden voor het Flipdish Platform.

   

1. Gebruiksrecht

Als tegenprestatie voor het nakomen van uw verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden verleent Flipdish u en iedere Geautoriseerde Ontvanger een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, auteursrechtenvrije licentie om het Flipdish platform te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en alle andere instructies, beleidslijnen, procedures of documentatie die door Flipdish aan u en/of de Geautoriseerde Ontvanger(s) worden gecommuniceerd.

 

2. Relatie  

2.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld, of wordt geacht, om een partnerschap, samenwerkingsverband, arbeidsverhouding of franchiserelatie tussen u en Flipdish tot stand te brengen, noch om Flipdish als uw vertegenwoordiger aan te stellen.

2.2 De Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend tussen u en Flipdish en niets hierin schept wettelijke rechten of voorzieningen die afdwingbaar zijn voor iemand anders dan u en Flipdish en geen enkele partij kan zichzelf tot gevolmachtigde van haar rechten onder de Gebruiksvoorwaarden verklaren ten gunste van een andere persoon.

2.3 U gaat ermee akkoord dat Flipdish uw exclusieve leverancier is van technologische oplossingen die vergelijkbaar of gelijkwaardig zijn aan enig onderdeel van het Flipdish Platform.

2.4 Ter voorkoming van twijfel, niets in deze Gebruiksvoorwaarden belet Flipdish om zelf, en/of aan derden, enig recht uit te oefenen dat identiek is aan of vergelijkbaar is met enig recht dat aan u en/of een Geautoriseerde Ontvanger is verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden. 

 

3. Uw Verplichtingen

    1. 3.1 Door gebruik te maken van het Flipdish Platform, verklaart en garandeert u dat:

(a) u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden;

(b) u heeft de volledige bevoegdheid en volmacht om de Gebruiksvoorwaarden uit te voeren en te leveren en om te voldoen aan de bepalingen van, en al uw verplichtingen uit te voeren en al uw rechten uit te oefenen op grond van de Gebruiksvoorwaarden;

(c) u heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om de uitvoering en levering van de Gebruiksvoorwaarden te autoriseren en de Gebruiksvoorwaarden vormen uw wettelijke, geldige en bindende verplichtingen die tegen u kunnen worden afgedwongen in overeenstemming met hun voorwaarden;

(d) u heeft het volledige recht om alle Intellectuele Eigendomsrechten die u in licentie geeft aan Flipdish onder de Gebruiksvoorwaarden te licentiëren;

(e) het aangaan en uitvoeren van de Gebruiksvoorwaarden door u zal niet leiden tot, of bijdragen aan, een schending door u van enige verplichting uit hoofde van enige andere overeenkomst, geheimhoudingsovereenkomst, niet-openbaarmakingsovereenkomst of enige andere contractuele regeling, convenant, afspraak of beperking met een derde partij;

(f) u zult zich houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de uitvoering van uw verplichtingen en de uitoefening van uw rechten onder de Gebruiksvoorwaarden;

(g) alle informatie met betrekking tot u en uw bedrijf die zichtbaar is voor eindgebruikers op of via het Flipdish Platform (inclusief beschrijvingen van uw voedselproducten) zal correct zijn en op geen enkele manier in strijd met de toepasselijke wetgeving;

(h) alle prijzen met betrekking tot voedingsmiddelen en andere artikelen die u via het Flipdish Platform te koop aanbiedt, zijn duidelijk en inclusief BTW of andere van toepassing zijnde belastingen en worden op een andere manier weergegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

(i) u zult te allen tijde uw zaken doen op een manier die gunstig is voor de zaken, de goede naam en de reputatie van Flipdish en u zult niet, alleen of samen met anderen, deelnemen aan illegale, bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken met betrekking tot bestellingen die via het Flipdish Platform zijn geplaatst.

3.2 U gaat ermee akkoord alle commercieel redelijke inspanningen te leveren om het Flipdish Platform op de markt te brengen (inclusief door gebruik te maken van al het marketing- of promotiemateriaal en informatie die door Flipdish aan u wordt verstrekt) om het gebruik van het Flipdish Platform door uw bestaande en toekomstige Klanten te maximaliseren. U stemt er ook mee in om alle commercieel redelijke inspanningen te doen om uw bestaande en toekomstige Klanten te introduceren op het Flipdish Platform, onder andere door ervoor te zorgen dat u het Flipdish Platform zult maken: (a) beschikbaar te stellen aan deze Klanten op een continue en ononderbroken basis; en (b) ten minste zo zichtbaar te maken voor deze Klanten als elk ander medium dat door u wordt gebruikt om eindgebruikers in staat te stellen voedsel of andere artikelen bij u te bestellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke inbreuk op dit Artikel 3.2 een wezenlijke inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden vormt die niet kan worden verholpen.

3.3 U gaat ermee akkoord alle instructies en beleidslijnen van Flipdish met betrekking tot het Flipdish Platform na te leven en samen te werken met alle redelijke beveiligings- of andere controles of verzoeken om informatie die door Flipdish aan u worden gedaan.

3.4 U aanvaardt de volledige wettelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de reclame en verkoop via het Flipdish Platform van voedingsmiddelen en andere artikelen die door uw bedrijf te koop worden aangeboden en u erkent dat Flipdish niet aansprakelijk is, noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad ( waaronder nalatigheid), noch wettelijk, noch anderszins onder of in verband met enige claim, schade, verlies, kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheid van een eindgebruiker of andere derde partij in verband met voedingsmiddelen of andere artikelen die u via het Flipdish Platform heeft gekocht of geadverteerd.  

3.5 U zult Flipdish op de hoogte brengen van alle klachten en claims van Eindgebruikers en andere partijen die betrekking hebben op Flipdish en/of het Flipdish Platform, maar u zult geen Eindgebruikers naar Flipdish sturen na ontvangst van een dergelijke klacht of claim.

3.6 Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, zult u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flipdish geen enkele verwijzing naar de naam van Flipdish of een onderdeel van het Flipdish Platform opnemen: (a) uw website; (b) enige reclame; of (c) enig commercieel materiaal.

3.7 U erkent en gaat ermee akkoord dat Flipdish namens u bestellingen van eindgebruikers kan accepteren via het Flipdish Platform en de betaling van eindgebruikers voor dergelijke bestellingen mag innen. Onder voorbehoud van Artikel 13 zult u alle bestellingen die u via het Flipdish Platform ontvangt tijdig afronden. In het geval dat u van mening bent dat u niet in staat bent om bestellingen die via het Flipdish Platform zijn ontvangen tijdig te verwerken zult u Flipdish hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen en u zult zich houden aan alle redelijke instructies die Flipdish aan u geeft. 

3.8 U erkent en gaat ermee akkoord dat het niet naleven door u van een van de hierin opgenomen voorwaarden een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden door u vormt en dat Flipdish als gevolg van een dergelijke inbreuk uw rechten om het Flipdish Platform te gebruiken kan opschorten of beëindigen zonder betaling van enige bedragen of boete.

3.9 U erkent en gaat ermee akkoord dat Flipdish te allen tijde het Flipdish Platform geheel of gedeeltelijk kan wijzigen of intrekken (hetzij op tijdelijke, hetzij op permanente basis). In het geval dat Flipdish het gehele Flipdish Platform permanent intrekt, kan Flipdish, zonder betaling van enig bedrag of boete, de Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving

 

4. Vergoedingen/Commissie

4.1 U betaalt aan Flipdish de vergoedingen en kosten en bijbehorende factureringsregelingen voor de levering van het Flipdish Platform zoals uiteengezet en berekend in het bestelformulier dat door Flipdish aan u is verstrekt en waarin de volledige vergoedingen en kosten die u voor de diensten moet betalen uitgevoerd op het Flipdish Platform (de “Kosten“).  

4.2 Alle kosten zijn exclusief alle BTW, federale, provinciale, staats- of andere overheidsverkoop, goederen en diensten, vergoedingen of heffingen die op enig moment van kracht zijn (Belastingen).

4.3 Flipdish zal redelijke inspanningen leveren om Terugboekingen te helpen voorkomen. In het geval van een Terugboeking gaat u ermee akkoord dat de kosten van de Terugboeking (inclusief eventuele bijbehorende kosten) in rekening worden gebracht aan de Klant en Flipdish zal de Klant eventuele kosten die op de bestelling in rekening worden gebracht, terugbetalen.

4.4 De Klant erkent en stemt ermee in dat Flipdish, redelijkerwijs en naar eigen goeddunken, elke betaling die door een End-User is gedaan voor een bestelling die door een dergelijke End-User via het Flipdish Platform is geplaatst, mag terugbetalen (hetzij geheel hetzij gedeeltelijk).

4.5 Flipdish zorgt voor de overdracht van het totale bedrag van betaalkaart verkopen die door Flipdish gedurende de betreffende verkoopperiode zijn verwerkt, verminderd met de aan Flipdish verschuldigde commissie en vergoedingen zoals vermeld op het bestelformulier waarnaar wordt verwezen in Artikel 4.1.. 

4.6 U erkent en gaat ermee akkoord dat de Kosten op elk moment door Flipdish kunnen worden aangepast (in redelijkheid) en dat door u aan Flipdish betaalde bedragen onder geen enkele omstandigheid aan u of enige andere partij kunnen worden terugbetaald. Flipdish zal u op de hoogte brengen van elke wijziging in de Kosten

4.7 U kunt 10 dagen na de datum van de factuur met betrekking tot dergelijke Kosten alle Kosten betwisten waarvan u van mening bent dat deze (redelijkerwijs) niet door u verschuldigd zijn. Als u de Kosten niet betwist binnen deze termijn van 10 dagen, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze Kosten naar behoren verschuldigd zijn en dat u ze aan Flipdish verschuldigd bent.

 

5. Termijn & Beëindiging

5.1 De Gebruiksvoorwaarden zullen op de Ingangsdatum van kracht worden en blijven voor onbepaalde tijd van kracht totdat ze door een van de partijen in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden worden opgezegd. . 

5.2 U kunt de Gebruiksvoorwaarden beëindigen na het verstrijken van 24 maanden vanaf de Ingangsdatum, dit kan zonder reden en zonder betaling van enig bedrag of boete door Flipdish hiervan twaalf (12) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

5.3 Voor alle duidelijkheid: niets in deze clausule 5 heeft invloed op uw verplichting om de Kosten te betalen die verschuldigd zijn aan Flipdish op de ingangsdatum van enige beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden en elke dergelijke verplichting blijft na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. 

5.4 Flipdish kan te allen tijde de Gebruiksvoorwaarden ook met onmiddellijke ingang opzeggen door een schriftelijke kennisgeving aan u, zonder betaling van enig bedrag of boete indien:

(a) u een wezenlijke inbreuk op enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden pleegt en in het geval van een wezenlijke inbreuk die kan worden verholpen, u verzuimt dit te doen binnen 14 dagen na ontvangst van een kennisgeving van Flipdish waarin de volledige gegevens van de inbreuk worden vermeld en waarin wordt geëist dat deze wordt verholpen;

(b) u een of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aanhoudend overtreedt;

(c) er sprake is van Faillissement;

(d) u materiaal aanbiedt (via uw website of anderszins) waarvan Flipdish redelijkerwijs gelooft dat het een negatieve invloed kan hebben op het bedrijf, de goede naam en/of reputatie van Flipdish.    

5.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een Beëindigingsvergoeding zult betalen indien Flipdish de Gebruiksvoorwaarden beëindigt in overeenstemming met artikel 5.4. 

5.6Flipdish kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder betaling van enig bedrag of boete beëindigen door u ten minste 30 dagen van tevoren hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.   

5.7 Onverminderd artikel 5.8 zullen bij beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden alle op grond hiervan aan u verleende rechten onmiddellijk worden beëindigd ( inclusief, maar niet beperkt tot, uw licentie voor het gebruik van het Flipdish platform) en zult u alle, door de Gebruiksvoorwaarden geautoriseerde activiteiten, staken. 

5.8Beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op rechten of verplichtingen die vóór de beëindiging of het verstrijken van de Gebruiksvoorwaarden zijn ontstaan. De verplichtingen van elke partij die zijn opgenomen in clausules die bedoeld zijn om na een dergelijke beëindiging te blijven bestaan, blijven bij de beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1Flipdish geeft geen verklaring of garantie over het Flipdish Platform, inclusief enige verklaring dat het Flipdish Platform beschikbaar zal zijn, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen, en Flipdish biedt het Flipdish Platform aan op een “as is” en ” zoals beschikbaar” basis. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het Flipdish Platform aan uw eisen voldoet. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Flipdish elke impliciete of wettelijke garantie, voorwaarde, verklaring en garantie met betrekking tot het Flipdish Platform af, inclusief elke impliciete garantie van eigendom, juistheid van gegevens, niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

6.2Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Flipdish niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij, noch contractueel, noch op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), noch op grond van statuten of anderszins in het kader van of in verband met de Gebruiksvoorwaarden voor verlies of corruptie van gegevens of andere apparatuur (inclusief computerapparatuur en -apparaten) of eigendommen, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van zakelijke kansen, verlies van reputatie, tijdverlies, verlies van spaargeld of voor enige indirecte, bijzondere, gevolg- of bestraffende schade.

6.3 De totale aansprakelijkheid van Flipdish, hetzij contractueel, hetzij op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), onjuiste verklaringen, restitutie, wet of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Gebruiksvoorwaarden voor schade van welke aard dan ook die niet door dit artikel 6 wordt uitgesloten, is beperkt tot de mindere van de volgende twee: (a) €3.000; en (b) het totale bedrag aan vergoedingen dat u aan Flipdish heeft betaald in de periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum.

6.4De Klant zal Flipdish en haar gelieerde ondernemingen vrijwaren en schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, claims, kosten, uitgaven en andere aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten) die door Flipdish worden gemaakt, toegekend of die door Flipdish worden betaald als gevolg van, of in verband met, enige claim van derden in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van het Flipdish Platform door u.

6.5 Flipdish erkent dat het Flipdish Platform door geautoriseerde ontvangers kan worden gebruikt, mits u ervoor zorgt dat alle geautoriseerde ontvangers zich houden aan de verplichtingen, beperkingen en restricties zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden en mits u aansprakelijk bent voor het handelen en nalaten van elke geautoriseerde ontvanger in dezelfde mate als u aansprakelijk zou zijn voor Flipdish onder deze overeenkomst indien het handelen en nalaten van een dergelijke Geautoriseerde Ontvanger uw eigen handelen en nalaten zou zijn

6.6 Niettegenstaande het tegendeel hiervan, zal niets in de Gebruiksvoorwaarden de aansprakelijkheid van een partij voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of die van haar agenten of werknemers uitsluiten of beperken.

 

7. Intellectueel Eigendom

7.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Intellectuele Eigendomsrechten in het Flipdish Platform te allen tijde eigendom zijn van Flipdish en haar licentiegevers en dat u, onder voorbehoud van artikel 1, geen enkel recht, titel of belang zult verwerven in of met enige Intellectuele Eigendomsrechten op het Flipdish Platform.

7.2 De Klant verleent Flipdish een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de Merken te gebruiken in verband met de promotie en verkoop van uw producten via het Flipdish Platform en om Flipdish anderszins in staat te stellen haar verplichtingen na te komen en haar rechten uit te oefenen op grond van de Gebruiksvoorwaarden.

7.3 Flipdish verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om de naam, het logo en het promotiemateriaal van Flipdish te gebruiken voor de marketing en het promoten van de verkoop van haar producten via het Flipdish Platform.

7.4 De Klant gaat ermee akkoord zij op geen enkele wijze of op geen enkele wijze zal proberen te reverse-engineeren, decompileren, demonteren, ontcijferen, doorverkopen, aanpassen, reproduceren, kopiëren, opslaan, distribueren, weergeven, publiceren of afgeleide werken van enig deel van het Flipdish Platform zal proberen te commercialiseren, kopiëren of verkopen van enige informatie of zaken die zijn afgeleid van het Flipdish Platform.

7.5 Indien de Klant, niettegenstaande artikel 7.1, van rechtswege de titel van Intellectuele Eigendomsrechten in het Flipdish Platform verwerft, zal de Klant onmiddellijk en onherroepelijk dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten aan Flipdish toewijzen, of overdragen.

 

8. Gegevensbescherming

8.1 Elke partij voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de gegevensbeschermingswetten.

8.2 De partijen erkennen en komen overeen dat indien Flipdish bepaalde diensten aan u levert als onderdeel van het Flipdish Platform (bijv. managed marketingservices), Flipdish namens u als verwerker persoonsgegevens kan verwerken. In dergelijke omstandigheden zal Flipdish:

(a) dergelijke persoonsgegevens alleen verwerken op basis van uw gedocumenteerde instructies (waaronder de Gebruiksvoorwaarden), tenzij deze gegevens voor andere doeleinden moeten worden verwerkt op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, in welk geval Flipdish u op de hoogte zal stellen van deze wettelijke verplichting, tenzij de relevante wetgeving een dergelijke kennisgeving verbiedt;

(b) ervoor zorgen dat haar personeel dat bevoegd is om dergelijke persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding heeft verplicht of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht valt;

(c) alle veiligheidsmaatregelen neemt die op grond van de gegevensbeschermingswetten (met inbegrip van artikel 32 van de AVG) vereist zijn;

(d) redelijke ondersteuning te bieden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, om te reageren op de rechten van de betrokkenen die worden uitgeoefend op grond van de gegevensbeschermingswetten (waaronder artikelen 15 tot en met 22 van de AVG);

(e) u redelijkerwijs ondersteunen bij het nakomen van uw verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van de verwerking, de melding van inbreuken, de betrokkenheid bij toezichthoudende autoriteiten en de beoordeling van de gevolgen voor de gegevensbescherming, zoals vereist door de gegevensbeschermingswetten;

(f) naar uw keuze, alle persoonsgegevens die bij het beëindigen van de Gebruiksvoorwaarden worden verwerkt, te verwijderen of te retourneren, tenzij de toepasselijke wetgeving het bewaren van dergelijke persoonsgegevens vereist;

(g) op verzoek alle informatie beschikbaar stellen die redelijkerwijs nodig is om de naleving van de verplichtingen van Flipdish in dit Artikel 8.2 aan te tonen. Naar goeddunken van Flipdish kan deze informatie de vorm aannemen van certificaten, auditverslagen van derden of andere relevante informatie; en

(h) u onmiddellijk op de hoogte stellen als, naar de mening van Flipdish, een opdracht van u in strijd is met de gegevensbeschermingswetten.

8.3 De partijen erkennen en komen overeen dat de verwerking van persoonsgegevens door Flipdish op grond van artikel 8.2 plaatsvindt ten behoeve van de uitvoerende diensten van deze overeenkomst, de categorieën van persoonsgegevens en de betrokkenen zullen worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor deze doeleinden en zullen gedurende de looptijd van deze overeenkomst voortduren. 

8.4U gaat ermee akkoord dat u de redelijke kosten van Flipdish betaalt die voortvloeien uit enige hulp die aan u is verleend op grond van Artikel 8.2(d) en/of Artikel 8.2(e). 

8.5 De partijen erkennen en komen overeen dat zij als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens die op het Flipdish Platform worden verwerkt, zullen optreden met het oog op het plaatsen en uitvoeren van bestellingen die met de Klant via het Flipdish Platform (het “Bestelproces“) worden gedaan. De partijen gaan akkoord met de volgende toewijzing van verantwoordelijkheid voor de naleving van verplichtingen onder de AVG met betrekking tot hun verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van het Bestelproces:

(a) Voor persoonlijke gegevens die door Flipdish op het Flipdish Platform worden verzameld, is Flipdish verantwoordelijk voor het volgende:

(i) ervoor zorgen dat de persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en op een transparante manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (inclusief artikelen 5, 6, 9, 10 en 12 tot 14 AVG);

(ii) reageren op verzoeken van betrokkenen in overeenstemming met de AVG (inclusief verzoeken onder artikelen 15 tot 22 AVG);

(iii) het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen, indien vereist in overeenstemming met de artikelen 34 en/of 33 van de AVG

(iv) het implementeren en onderhouden van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen in overeenstemming met de AVG (inclusief artikel 32 AVG);

(v) ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt;

(vi) ervoor zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en waar nodig up-to-date worden gehouden in overeenstemming met de AVG.

(b) Voor persoonlijke gegevens die door de Klant op het Flipdish Platform worden ontvangen of rechtstreeks door Eindgebruikers aan de Klant worden verstrekt, is de Klant verantwoordelijk voor:

(i) ervoor zorgen dat de persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en op een transparante manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (inclusief artikelen 5, 6, 9, 10 en 12 tot 14 AVG);

(ii) reageren op verzoeken van betrokkenen in overeenstemming met de AVG (inclusief verzoeken onder artikelen 15 tot 22 AVG);

(iii) het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen, indien vereist in overeenstemming met de artikelen 34 en/of 33 van de AVG;

(iv) het implementeren en onderhouden van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen in overeenstemming met de AVG (inclusief artikel 32 AVG);

(v) ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt; 

(vi) ervoor zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en waar nodig up-to-date worden gehouden in overeenstemming met de AVG

8.6 U gaat ermee akkoord alle medewerking en samenwerking te verlenen die redelijkerwijs door Flipdish wordt gevraagd in verband met de uitvoering van haar verantwoordelijkheden op grond van Artikel 8.4. In het bijzonder gaat u ermee akkoord Flipdish onmiddellijk (en in elk geval binnen 24 uur) op de hoogte te stellen wanneer u kennis krijgt van een daadwerkelijk of vermoedelijk incident met betrekking tot toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van het bestelproces. Na een dergelijke kennisgeving dient u Flipdish te voorzien van de verdere informatie en assistentie waar Flipdish redelijkerwijs om heeft gevraagd.  

8.7 Indien de Klant en Flipdish optreden als verwerkingsverantwoordelijken bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het bestelproces, zodat zij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke verwerking (hetzij op grond van Artikel 26 of Artikel 82 (4) AVG of anderszins), zal de Klant Flipdish vrijwaren en schadeloos stellen voor het aandeel van enig verlies, schade, vordering, kosten, uitgaven, compensatie en andere aansprakelijkheid die Flipdish lijdt of heeft geleden als gevolg van of in verband met een schending door de Klant van de Gegevensbeschermingswetten en/of haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel 8. 

8.8 U zult Flipdish vrijwaren en schadeloos stellen voor enig verlies, schade, vordering, kosten, uitgaven, compensatie en andere aansprakelijkheid die Flipdish lijdt of heeft geleden als gevolg van of in verband met de uitvoering door Flipdish van een of meer van haar verplichtingen op grond van Artikel 8.2. 

 

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Behalve voor zover Vertrouwelijke Informatie van een partij buiten de schuld van de andere partij openbaar wordt of de andere partij verplicht is deze informatie van rechtswege of op grond van de vereisten van een regelgevende instantie of inkomsteninstantie openbaar te maken, dient elke partij alle Vertrouwelijke Informatie van de andere partij die aan haar bekend wordt gemaakt of door haar wordt verkregen, op grond van of anderszins in verband met de Gebruiksvoorwaarden, niet openbaar te maken aan derden (anders dan haar werknemers, adviseurs en/of professionele adviseurs, en in het geval van Flipdish partijen die betrokken zijn bij een feitelijke of toekomstige transactie waarbij Flipdish) betrokken is, en moet de eigen werknemers, consultants en/of professionele adviseurs alleen toegang geven tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie voor zover zij deze Vertrouwelijke Informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Flipdish behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Klant geleverde en te leveren goederen een dergelijke titel gaat niet over op de Klant tot volledige betaling van alle door de Klant aan Flipdish verschuldigde koopsommen met betrekking tot dergelijke goederen is ontvangen door Flipdish, evenals alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor goederen of diensten die door Flipdish zijn geleverd onder enige andere overeenkomst tussen Flipdish en de Klant wordt volledig door Flipdish ontvangen en alle vorderingen uit hoofde van enige tekortkoming in de uitvoering van dergelijke overeenkomsten van de Klant tot tevredenheid van Flipdish wordt opgelost.

10.2 Totdat de eigendom van de goederen waarnaar in Artikel 10.1 wordt verwezen, is overgegaan op de Klant, zal de Klant de goederen met de nodige zorgvuldigheid opslaan en ervoor zorgen dat ze herkenbaar zijn als eigendom van Flipdish. Bovendien zal de Klant verplicht zijn deze zaken te verzekeren tegen onder andere brand- en waterschade en diefstal. De Klant zal Flipdish alle vorderingen die hij heeft uit hoofde van dergelijke verzekeringspolissen op verzoek van Flipdish verpanden als aanvullende zekerheid met betrekking tot de vorderingen van Flipdish op de Klant.

10.3 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Gebruiksvoorwaarden, of indien Flipdish gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is Flipdish gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vorderen of te doen vorderen, ook indien de goederen moeten worden afgehaald. De Klant zal Flipdish samenwerken en bijstaan in het geval dat Flipdish haar rechten uit hoofde van dit Artikel 10 wil uitoefenen. De Klant zal de kosten van terugvordering door Flipdish op grond van dit Artikel 10 dragen, onverminderd enig recht dat Flipdish mogelijk heeft om schadevergoeding op Klant te verhalen.

 

11. Geleverde Hardware

11.1 In het geval dat Flipdish hardware aan u levert en onderworpen is aan wetten die Flipdish verplichten om defecte of defecte hardware te repareren of te vervangen, zal Flipdish deze wetten onmiddellijk naleven na ontvangst van een kennisgeving (met redelijke ondersteunende informatie) van u dat de door Flipdish geleverde hardware defect of gebrekkig is.

 

12. Opdracht

12.1 Flipdish kan te allen tijde alle of een deel van haar rechten of verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden cederen, overdragen, noveren, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden of op enige andere wijze verhandelen en de Klant zal de documenten aangaan die Flipdish redelijkerwijs noodzakelijk acht voor dit doel.

12.2 De Klant mag haar rechten of verplichtingen krachtens de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk toewijzen, overdragen, hypothekeren, bezwaren, uitbesteden, in een trust onderbrengen of op enige andere manier behandelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flipdish.

 

13. Force Majeure

13.1 Geen van de partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het contract, voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht..

13.2 Een “Force Majeure Gebeurtenis” omvat maar is niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen (of het nu gaat om eigen personeel of dat van een derde partij), uitval van energiebronnen of transportnetwerk, overmacht, oorlog, terrorisme, rellen, burgerlijke onrust, inmenging door civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige schade, het uitvallen van fabrieken of machines, kernenergie, chemische of biologische verontreiniging, sonische boom, explosies, instorting van bouwwerken, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers en alle andere gebeurtenissen die de nakoming van de verplichtingen van een partij uit hoofde van de Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden, voorkomen of hinderen en die buiten de redelijke controle van die partij vallen.

 

14. Beëindiging

14.1 Als enige bepaling of enig deel van enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is of zou worden, wordt (dit deel van) deze bepaling geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die noodzakelijk is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken.

14.2Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zal Flipdish een vervangende bepaling opstellen die zoveel mogelijk het beoogde commerciële resultaat van de geschrapte bepaling of deelbepaling bereikt.  

14.3 Een wijziging aan of verwijdering van (een deel van) een bepaling op grond van dit artikel heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Gebruiksvoorwaarden.

 

15. Volledige Overeenkomst

15.1De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke toezeggingen, overeenkomsten, verbintenissen, beloften, garanties, verklaringen en afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Gebruiksvoorwaarden en doen deze teniet.

15.2 U erkent dat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door Flipdish kunnen worden gewijzigd. Als Flipdish een wezenlijke wijziging in de Gebruiksvoorwaarden aanbrengt zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u de gelegenheid bieden om de wijziging te bekijken voordat deze van kracht wordt. Indien u bezwaar maakt tegen materiële wijzigingen kunt u ervoor kiezen de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen op voorwaarde dat u alle verschuldigde bedragen en schulden aan Flipdish op de ingangsdatum van de beëindiging betaalt. Als u gebruik blijft maken van het Flipdish Platform nadat wij de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden hebben gepubliceerd of aan u hebben meegedeeld dan betekent dit dat u de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden accepteert en daaraan gebonden bent vanaf de ingangsdatum.

 

16. Ontheffing

16.1 Geen enkel nalaten noch enige vertraging van enige partij om enig recht of rechtsmiddel dat in deze overeenkomst of door enige wet wordt geboden uit te oefenen, vormt een ontheffing van dat of enig ander recht of rechtsmiddel en zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel niet op voorhand uitsluiten of beperken. Geen enkele uitoefening, ook niet gedeeltelijk, van dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel door Flipdish verhinderen of beperken.

 

17. Toepasselijk recht en Grondslagen

17.1 De Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Ierland.

17.2 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Ierland exclusief bevoegd zijn om elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Gebruiksvoorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

 

18. Begripsbepalingen

“Geautoriseerde Ontvangers” betekent elk van uw partners die schriftelijk door Flipdish zijn geautoriseerd om gebruik te maken van het Flipdish Platform in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden na ontvangst door Flipdish van een schriftelijk verzoek van u om toestemming te krijgen voor het gebruik van het Flipdish Platform door een dergelijke partner.

“Merken” betekent de handelsmerken, handelsnamen, merken, logo’s, menu’s en andere kenmerken die eigendom zijn van of gebruikt worden door u.

“Terugboeking” vindt plaats wanneer een kaarthouder (Eindgebruiker) de betaling van Klant in twijfel trekt bij haar kaartuitgever. De Eindgebruiker dient een formeel geschil in dat de betaling onmiddellijk ongedaan maakt. Het betalingsbedrag wordt dan, samen met een aparte dispuutvergoeding, in mindering gebracht op het saldo van de Klant.

“Vertrouwelijke informatie” alle informatie, hoe deze ook wordt overgebracht of gepresenteerd, die betrekking heeft op het bedrijf, de zaken, de activiteiten, de Klanten, de processen, de budgetten, het prijsbeleid, de productinformatie, de strategieën, de ontwikkelingen, de handelsgeheimen, de knowhow, het personeel en de leveranciers van de bekendmakende partij, samen met alle informatie die door de ontvangende partij uit dergelijke informatie wordt afgeleid en alle andere informatie die door een partij duidelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt (ongeacht of deze al dan niet als “vertrouwelijk” is aangemerkt), of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

“Gegevensbeschermingswetten” betekent in de mate die van tijd tot tijd van toepassing is: (a) de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de “AVG“); (b) alle nationale wetgeving ter uitvoering van de AVG (inclusief de Data Protection Act 2018 (Ierland) of Richtlijn 2002/58/EG van de Europese Gemeenschap; en (c) alle soortgelijke nationale privacywetten.

“Ingangsdatum” betekent de datum op het in Artikel 4.1 bedoelde bestelformulier. 

“Eindgebruiker” betekent een persoon (inclusief een rechtspersoon) die een bestelling bij u plaatst via het Flipdish Platform of die op een andere manier gebruik maakt van het Flipdish Platform in verband met uw bedrijf; 

“Flipdish Platform” betekent de technologische oplossingen die door Flipdish zijn ontwikkeld en beschikbaar zijn gesteld aan de Klant die het mogelijk maken: (a) eindgebruikers voedsel en andere artikelen te bestellen bij de Klant; en (b) de Klant haar bestelproces te beheren, te analyseren en te ontwikkelen. 

Initiële termijn” betekent de periode die begint op de ingangsdatum en eindigt op de derde verjaardag van de ingangsdatum; 

Faillissement” betekent: (a) de Klant schort de betaling van haar schulden op, of dreigt deze op te schorten, of is niet in staat haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of toegeven niet in staat te zijn haar schulden te betalen of wordt geacht niet in staat te zijn haar schulden te betalen in de zin van de Faillissementswet 1988; (b) de Klant begint onderhandelingen met alle of een categorie van haar schuldeisers met het oog op een schuldsanering, of doet een voorstel voor of gaat een schikking aan met haar schuldeisers anders dan alleen met het oog op een regeling voor een juridische fusie van de Klant met één of meer andere bedrijven of een oplosbare herstructurering van de Klant; (c) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen, of een opdracht wordt gegeven, voor of in verband met de liquidatie van de Klant anders dan met het oog op een regeling voor een solvente samenvoeging van de Klant met een of meer andere bedrijven of de juridische reconstructie van de Klant; (d) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een bevel wordt gegeven, voor de benoeming van een bewindvoerder of indien een intentieverklaring wordt gegeven om een bewindvoerder te benoemen of indien een bewindvoerder wordt benoemd over de Klant; (e) de houder van een kwalificerende vlottende last over de activa van de Klant is gerechtigd een administratieve bewindvoerder aan te stellen of heeft een administratieve bewindvoerder aangesteld; (f) een persoon het recht krijgt om een curator aan te stellen over de activa van de Klant of een curator wordt aangesteld over deze activa; (g) een schuldeiser of hypotheekgever van de Klant beslag legt op of bezit neemt van, of een beslaglegging, executie, inbeslagneming of ander dergelijk proces wordt opgelegd of uitgevoerd op of aangeklaagd tegen het geheel of een deel van zijn vermogen en dit beslag of proces niet binnen 14 dagen wordt geloosd; (h) elke gebeurtenis die zich voordoet, of procedure die wordt ondernomen, met betrekking tot de Klant in enig rechtsgebied waaraan deze onderworpen is en die een effect heeft dat gelijkwaardig is aan of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen die worden genoemd in (a) tot (g) bovenstaand