Flipdish Algemene voorwaarden

Introductie

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET FLIPDISH PLATFORM GEBRUIKT

Door zich toegang te verschaffen tot, het te gebruiken van, of op andere wijze gebruik te maken van het Flipdish Platform, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en met alle andere gebruiksvoorwaarden die u op het Flipdish Platform ter beschikking worden gesteld, (“Gebruiksvoorwaarden“) met betrekking tot uw gebruik van het Flipdish Platform.

De gebruiksvoorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen Flipdish Limited, een bedrijf geregistreerd in Ierland onder bedrijfsnummer 555703 en met geregistreerd adres op First Floor, Herron House, Corrig Road, Sandyford Business Park, Dublin 18 (“Flipdish“, “ons ”, “ wij ”of“ onze ”) en u. Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden kan Flipdish u geen gebruiksrechten verlenen met betrekking tot het Flipdish Platform en mag u het Flipdish Platform niet openen of anderszins gebruiken.

Uw gebruik van het Flipdish Platform is ook onderworpen aan ons [Privacybeleid] en ons [Cookiebeleid] en u moet ook vertrouwd raken met deze andere voorwaarden en beleidslijnen voordat u het Flipdish Platform gebruikt.

Flipdish kan de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Wij zullen u van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen via het Flipdish Platform en/of op andere manieren, indien van toepassing. U dient de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen en u gaat ermee akkoord dat uw verdere gebruik van het Flipdish Platform na publicatie of verzending van een mededeling over eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden vanaf hun ingangsdatum accepteert. Als u bezwaar heeft tegen wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, kunt u stoppen met het gebruik van het Flipdish Platform.

1. Ons Doel & Uw Gebruiksrechten

Het doel van het Flipdish Platform is om een eenvoudige, handige en kosteneffectieve service te bieden die klanten zoals u verbindt met bepaalde restaurants, afhaalrestaurants en andere winkels (de “Winkels“) en die de klant in staat stelt om bestellingen te plaatsen voor de levering of afhaling van maaltijden en/of andere artikelen (de “Producten“) met Winkels. Flipdish produceert of levert de Producten echter niet en uw contract voor de Producten ligt tussen u en de Winkel. Flipdish is geen partij bij uw contract met de Winkel voor de Producten. Uw contract met de Winkel treedt in werking en is juridisch bindend voor u zodra u een SMS ontvangt met de bevestiging dat de Winkel uw bestelling heeft ontvangen en geaccepteerd.

Als tegenprestatie voor het nakomen van uw verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden verleent Flipdish u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om het Flipdish Platform te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, en alle andere instructies, beleidslijnen, procedures of documentatie die door Flipdish aan u worden gecommuniceerd, om Producten die door Winkels op het Flipdish Platform beschikbaar worden gesteld, te bekijken en te bestellen.

Naast het Flipdish Platform leveren we producten en diensten aan Stores om hen te helpen bij het beheer, de analyse en de marketing van hun bedrijf. Dergelijke andere producten en diensten worden geregeld in een afzonderlijk contract tussen ons en de Winkels en de Gebruiksvoorwaarden hebben geen betrekking op dergelijke producten en diensten.

2. Intellectueel Eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Intellectuele Eigendomsrechten in het Flipdish Platform te allen tijde toevallen aan en het absolute eigendom zijn van Flipdish en haar licentiegevers, voor zover van toepassing, en dat u geen enkel recht, titel of belang in of op enige Intellectuele Eigendomsrechten in het Flipdish Platform zult verwerven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat u op geen enkele manier reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, ontcijferen, doorverkopen, aanpassen, reproduceren, kopiëren, opslaan, distribueren, weergeven, publiceren of afgeleide werken maken van enig deel van de Flipdish Platform of probeert informatie of zaken die zijn afgeleid van het Flipdish Platform te commercialiseren, kopiëren of verkopen.

3.Disclaimer en Aansprakelijkheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Flipdish Platform beschikbaar wordt gesteld voor gebruik ‘as is’ en ‘as available’ en wij geven geen verklaringen en garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het Flipdish Platform en dat wij, onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, geen garantie of verklaring geven met betrekking tot, en geen verantwoordelijkheid hebben voor, de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, geschiktheid voor een bepaald doel of prestatie of de continuïteit van het Flipdish Platform of de inhoud daarvan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het Flipdish Platform geschikt is voor uw doeleinden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het Flipdish Platform te allen tijde, tijdelijk of permanent, en geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, kan worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere partij die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke wijziging of intrekking. Wij geven geen garantie dat het Flipdish Platform ononderbroken of foutloos is of dat het Flipdish Platform vrij is van virussen. Wij garanderen of verklaren niet dat het Flipdish Platform aan uw eisen of specificaties voldoet, of dat eventuele fouten of bugs in het Flipdish Platform worden gecorrigeerd.

Alle verklaringen, waarborgen, garanties, bepalingen en voorwaarden, expliciet of impliciet bij wet of anderszins, met betrekking tot het Flipdish Platform of de daarin opgenomen informatie (inclusief enige impliciete garantie van juistheid van gegevens, niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) worden hierbij uitgesloten voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Vanwege het feit dat wij niet kunnen garanderen dat het Flipdish Platform vrij van fouten is of dat de informatie op het Flipdish Platform correct of geschikt is voor uw doeleinden, zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enig verlies, kosten, schade of andere aansprakelijkheid van welke aard dan ook (en of het nu direct, indirect, speciaal, gevolg- of strafrechtelijk is) die voortvloeit uit of in verband met het Flipdish Platform of de inhoud of functionaliteit daarvan, hetzij onder contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), wet, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

U erkent dat Flipdish slechts optreedt als tussenpersoon tussen u en de Winkels en dat Flipdish niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enig verlies, kosten, schade of andere aansprakelijkheid (en hetzij direct, indirect, speciaal, voortvloeiend of bestraffend) voortvloeiend uit of in verband met de Producten (waaronder maar niet beperkt tot de levering en samenstelling van de Producten en uw gebruik van de Producten). Raadpleeg het contract tussen u en de Winkel voor informatie over eventuele rechten en plichten die u mogelijk heeft met betrekking tot de Producten.

We erkennen dat niets in de Gebruiksvoorwaarden onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze agenten of werknemers, en u erkent en gaat ermee akkoord dat elke Winkel geen agent van Flipdish is.

4. Schadeloosstelling

U dient Flipdish, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, verkopers, adverteerders, partners en leveranciers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, acties, procedures, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten), vorderingen en schade die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van het Flipdish Platform, enige inbreuk of schending van de Gebruiksvoorwaarden van het Flipdish Platform of uw schending van een wet of uw schending van de rechten van een derde partij.

5. Gebruik van gegevens

Als u uw betaalkaartgegevens invoert op het Flipdish Platform worden deze gegevens veilig opgeslagen door onze betaaldienstverlener(s). Noch de Store, noch Flipdish hebben toegang tot uw betaalkaartgegevens, met uitzondering van de laatste 4 cijfers van uw betaalkaartnummer en de vervaldatum van de kaart die worden gebruikt om kaarten en bestellingen te identificeren.

Wanneer u uw mobiele telefoonnummer, uw naam en uw adres via het Flipdish Platform opgeeft en een bestelling plaats bij een Winkel zullen we deze informatie delen met de Winkel zodat zij uw bestelling kunnen afronden.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we informatie over u mogelijk kunnen verwerken. Zie ook het privacybeleid van Winkel waar u een bestelling plaatst voor informatie over hoe zij uw gegevens verwerken.

6. Sites van Derden

Het Flipdish Platform kan links naar andere websites bevatten. Dergelijke websites staan niet onder de controle van Flipdish en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken, inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites. De opname bij het Flipdish Platform van links naar andere websites betekent geen goedkeuring of sponsoring van de inhoud of praktijken op dergelijke websites, noch betekent het dat er sprake is van enige connectie of associatie tussen Flipdish en enige exploitant van dergelijke websites. Deze links naar websites zijn uitsluitend enkel voor uw gemak.

Als u besluit een website te bezoeken via een link op het Flipdish Platform doet u dit op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op de website of enige inhoud, goederen, praktijken of diensten die op die website beschikbaar zijn.

U mag vanaf elke andere bedrijfs- of dienstenwebsite een link naar het Flipdish Platform maken, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt. U mag geen verband leggen op een zodanige wijze dat elke vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen. U mag geen link naar het Flipdish Platform maken op een website die geen eigendom van u is. Het Flipdish Platform mag niet door u op een andere website worden ingevoegd.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken en als we dat doen, gaat u ermee akkoord om het linken naar het Flipdish Platform onmiddellijk te staken

7. Verplichtingen en Gebruiksbeperkingen

U gaat ermee akkoord dat alle door u verstrekte informatie op het Flipdish Platform (inclusief uw naam en contactgegevens) in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig is op het moment dat deze wordt verstrekt en dat u deze informatie bij het latere gebruik van het Flipdish Platform in zoverre zult aanpassen.

Door gebruik te maken van het Flipdish Platform gaat u daar ook mee akkoord dat:

7.1 u zich zal houden aan de Gebruiksvoorwaarden;

7.2 u zich niet zal voordoen als een andere persoon of entiteit of een valse naam zal gebruiken of een naam die u niet mag gebruiken op het Flipdish Platform;

7.3 u 18 jaar of ouder bent;

7.4 u betaalt het volledige bedrag voor alle Producten die u via het Flipdish Platform bestelt;

7.5 u zult het Flipdish Platform niet gebruiken om speculatieve of valse bestellingen te plaatsen

7.6 u het Flipdish Platform niet zal gebruiken om onderzoek te doen naar Winkels of de prijzen van Winkels;

7.7 u geen gebruikt zult maken van geautomatiseerde systemen, robots of software om gegevens uit het Flipdish Platform te halen..

U erkent en gaat ermee akkoord dat u het Flipdish Platform niet mag gebruiken voor onwettige doeleinden, of voor doeleinden die niet zijn toegestaan door Flipdish, inclusief maar niet beperkt tot:

7.8 het verzenden van materiaal dat een strafbaar feit vormt, leidt tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met wet- en regelgeving of gedragscodes;

7.9 het storen van andere personen die het Flipdish Platform gebruiken of er plezier aan beleven

7.10 de werking, functionaliteit of beschikbaarheid te beschadigen, uit te schakelen of aan te tasten de werking, functionaliteit of beschikbaarheid van het Flipdish Platform te beschadigen, uit te schakelen of aan te tasten (onder meer door bewust of roekeloos virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of schadelijk materiaal in het Flipdish Platform te introduceren) of door te proberen ongeautoriseerd toegang te krijgen tot het Flipdish Platform of tot netwerken die ermee verbonden zijn, door middel van hacking, spoofing of op een andere manier;

7.11 het verspreiden van onwettig, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk materiaal op of via het Flipdish Platform

U mag geen toegang hebben tot of gebruik maken van het Flipdish Platform als u onze directe concurrent bent, of een agent van onze directe concurrent, behalve met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast mag u het Flipdish Platform niet gebruiken voor commerciële doeleinden (inclusief het kopiëren of reproduceren van materiaal op het Flipdish Platform, het monitoren van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van het Flipdish Platform, of voor andere benchmarking- of concurrentiedoeleinden).

8. Bestellingen

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke bestelling voor Producten die u via het Flipdish Platform plaatst correct is voordat u een dergelijke bestelling plaatst. Alle vragen die u heeft over Producten die op het Flipdish Platform worden weergegeven, moeten worden gericht aan de betreffende Winkel. U erkent dat Flipdish dergelijke vragen niet zal – en ook niet kan – behandelen.

Houd er rekening mee dat elke bestelling die u via het Flipdish Platform plaatst pas wordt geaccepteerd als u een SMS ontvangt waarin wordt bevestigd dat de Winkel uw bestelling heeft ontvangen en geaccepteerd. De voorbereiding en levering van een bestelling die u via het Flipdish Platform plaatst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winkel die uw bestelling accepteert. Raadpleeg het contract tussen u en de Winkel voor informatie over eventuele rechten en plichten die u mogelijk heeft met betrekking tot elke bestelling die u bij de Winkel plaatst.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw mobiele telefoon te beveiligen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle bestellingen en kosten die via uw mobiele telefoon op het Flipdish Platform worden geplaatst.

Houd er rekening mee dat wanneer u niet volledig hebt betaald op het moment dat u uw bestelling op het Flipdish Platform plaatst, u als enige verantwoordelijk bent voor het doen van alle openstaande betalingen die aan de Winkel verschuldigd zijn op het moment dat deze verschuldigd zijn.

9. Communicatie

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen en andere mededelingen elektronisch verstrekken via het Flipdish Platform of via andere elektronische middelen en u erkent dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan.

10. Annulering

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een door u op het Flipdish Platform geplaatste bestelling kunnen annuleren, hetzij voor of na aanvaarding van een dergelijke bestelling, waar Flipdish van mening is dat er onjuiste informatie is verstrekt als onderdeel van deze bestelling of wanneer zich omstandigheden voordoen die buiten de redelijke controle vallen van Flipdish en/of de desbetreffende Winkel en die de voltooiing van een dergelijke bestelling verhinderen of belemmeren. Als u eenmaal een bestelling hebt geplaatst, kan deze niet meer worden geannuleerd, behalve als u de annulering rechtstreeks met de Winkel overeenkomt. Er worden volledige kosten in rekening gebracht, ongeacht of u uw bestelling wel of niet ophaalt.

11. Beëindiging

Ieder van u en ons kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving aan de ander onmiddellijk beëindigen. Na een dergelijke beëindiging verliest u uw recht op toegang en gebruikt u het Flipdish Platform. De volgende Artikelen van de Gebruiksvoorwaarden blijven ook na een dergelijke beëindiging van kracht: Artikelen 2, 3, 11, 12, 13 en 15..

12. Algemene Voorwaarden

Als een deel van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Gebruiksvoorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden

Geen enkel nalaten noch enige vertraging van enige partij om enig recht of rechtsmiddel dat in deze overeenkomst of door enige wet wordt geboden uit te oefenen, vormt een ontheffing van dat of enig ander recht of rechtsmiddel en zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel niet op voorhand uitsluiten of beperken. Geen enkele uitoefening, ook niet gedeeltelijk, van dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

U gaat ermee akkoord dat er geen partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en ons als gevolg van de Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van het Flipdish Platform.

De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het Flipdish Platform en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, beloftes, garanties, verklaringen en afspraken tussen u en ons met betrekking tot het Flipdish Platform.

U mag de Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, noveren of anderszins overdragen aan een persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar u gaat ermee akkoord dat Flipdish haar rechten of verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden mogen toewijzen, noveren of anderszins overdragen aan onze gelieerde ondernemingen of een partij die Flipdish verwerft.

13. Toepasselijk Recht

De gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden of het onderwerp ervan, worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Ierse recht en een dergelijk geschil of vordering worden uitsluitend bij de rechtbanken van Ierland opgelost.

14. Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot uw informatie zijn welkom en dienen worden gericht aan [email protected]. Gelieve ook alle juridische kennisgevingen naar dit adres te sturen.

15. Definities

Flipdish Platform betekent de technologische oplossingen die door Flipdish zijn ontwikkeld en aan u ter beschikking zijn gesteld, inclusief onze technologische oplossing waarmee u producten uit Winkels kunt bestellen.


Intellectuele eigendomsrechten” betekent octrooien, handelsmerken of namen en dienstmerken (al dan niet geregistreerd) handels- of bedrijfsnamen of -tekens, logo’s, domeinnamen, modelrechten, auteursrechten (zowel huidige als toekomstige en met inbegrip van rechten op computersoftware), morele rechten, geregistreerde ontwerpen, topografische rechten en knowhow (met inbegrip van technische en industriële informatie in welke vorm dan ook, met inbegrip van tekeningen, formules, testresultaten, rapporten en procedures), bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, databankrechten en het recht om aanvragen in te dienen voor een van de voorgaande punten, samen met de rechten op uitvindingen, werkwijzen en alle andere rechten die vergelijkbaar zijn met of een soortgelijke of gelijkwaardige werking hebben als een van de bovengenoemde rechten die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld kunnen bestaan (ongeacht of deze al dan niet kunnen worden geregistreerd) en waar deze rechten worden versterkt door registratie, elke registratie van dergelijke rechten en aanvragen en het recht om dergelijke registraties aan te vragen.

Privacybeleid

Bekijk hier ons Privacybeleid

Cookiebeleid

Bekijk hier ons Cookiebeleide