Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

Aanvaarding van de voorwaarden

 • Door u in te schrijven voor de Flipdish-diensten (de “Servicevoorwaarden”) gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.
 • De ondertekening van het contract of het klikken op “Accepteren van de voorwaarden” zijn het bewijs dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. In het geval dat een overeenkomst wordt gesloten via e-mail, of in het geval dat een overeenkomst wordt gesloten via een ander elektronisch communicatiemiddel, wordt een dergelijk e-mailbericht of een verklaring die wordt afgelegd via een ander elektronisch communicatiemiddel gelijkgesteld aan een schriftelijke verklaring en geldt het principe dat een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat Flipdish hoeft te voldoen aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot elektronische communicatie.

 

Overeenkomstsluitende partijen

 • In het kader van deze termen verwijst de “Klant” naar het bedrijf (bv. afhaalmaaltijden, café, delicatessenzaken, restaurant, openbaar huis, hotel, enz.) waar de software van Flipdish de Kiosken van de Winkel in staat stelt om in de winkel te bestellen.
 • “Flipdish” verwijst naar Flipdish Limited, bedrijfsnummer: 555703.
 • De entiteit of persoon die u als Winkelhouder registreert, wordt “u” of “uw” genoemd voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden, en u bent de tegenpartij van deze overeenkomst met Flipdish.
 • Deze Overeenkomst is van kracht op het moment van ondertekening door beide partijen en zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven totdat het door een van beide partijen wordt beëindigd. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst na twaalf (12) maanden na de datum van ondertekening zonder reden beëindigen door de andere partij hiervan twaalf (12) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Bij beëindiging van deze Overeenkomst wordt de Licentie geacht te zijn beëindigd.
 • Indien Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst handelt (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere aanbieder terwijl de Overeenkomst van kracht is) zal Opdrachtgever aan Flipdish een vergoeding betalen die gelijk is aan de maximale vergoeding die aan Flipidish is betaald in een kalendermaand in de voorafgaande 12 maanden vermenigvuldigd met het aantal maanden tot het verstrijken van de Overeenkomst, of €3.000, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is.

 

Beëindiging & Beëindiging

 • Deze overeenkomst is van kracht na ondertekening door beide partijen en blijft voor onbepaalde tijd van kracht totdat zij door een van beide partijen wordt opgezegd. Elke partij kan deze Overeenkomst na twaalf (12) maanden na de datum van ondertekening zonder reden beëindigen door de andere partij daarvan twaalf (12) maanden van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.
 • Bij beëindiging van deze Overeenkomst wordt de Licentie geacht te zijn beëindigd.
 • Indien Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst handelt (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere aanbieder terwijl de Overeenkomst van kracht is) zal Opdrachtgever aan Flipdish een vergoeding betalen die gelijk is aan de maximale vergoeding die aan Flipidish is betaald in een kalendermaand in de voorafgaande 12 maanden vermenigvuldigd met het aantal maanden tot het verstrijken van de Overeenkomst, of €3.000, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is.

 

Tarieven (algemeen)

 • De kosten worden ten laste van uw rekening gebracht volgens het overeengekomen kostenschema dat is opgenomen in “De Overeenkomst” of “Addendum bij de Overeenkomst”.
 • Alle vergoedingen zijn exclusief alle BTW, federale, provinciale, staats- of andere overheidsverkoop, goederen en diensten, vergoedingen of kosten die op enig moment van kracht zijn (Belastingen).
 • Alle vergoedingen in Overeenkomst en Addendumovereenkomst worden te goeder trouw aangeboden op basis van de combinatie van gecontracteerde diensten en Flipdish behoudt zich het recht voor deze te wijzigen in geval van beëindiging van een bepaalde dienst.

 

Hardware (algemeen)

 • Alle geleverde hardware blijft eigendom van Flipdish tot de definitieve en volledige betaling. Alle door de opdrachtgever aan Flipdish betaalde aanbetalingen voor hardware worden niet gerestitueerd.
 • Alle vervangende hardware (zoals printers) wordt aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de geldende prijs.

 

Terugboekingen en terugbetalingen

 • Flipdish zal voorzorgsmaatregelen nemen om terugboekingen te helpen voorkomen.
 • In het geval van een terugboeking dient de klant het aankoopbewijs met de handtekening van de klant te overleggen dat overeenkomt met de kaart die gebruikt is om de betaling te doen, Flipdish zal dan de terugboeking betwisten. Indien de terugboeking niet met succes wordt betwist zullen de kosten van de terugboeking in rekening worden gebracht aan het Opdrachtgever en Flipdish zullen de eventueel in rekening gebrachte kosten van de bestelling aan de opdrachtgever terugbetalen.
 • De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Flipdish naar eigen goeddunken klanten kan terugbetalen.

 

Flipdish-diensten

 • Flipdish treedt niet op als uw agent en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u of enige andere persoon met betrekking tot bestellingen of transacties die worden uitgevoerd met behulp van het Flipdish-platform en de Diensten.
 • Flipdish levert de Diensten op een “as is” en als beschikbare basis en geeft geen verklaringen, en geeft geen garanties, met betrekking tot de continuïteit of beschikbaarheid van de Diensten. Flipdish sluit alle en enige aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de levering van, of het falen, de onderbreking of de vertraging in de levering van een van de Diensten; de geschiktheid van de Diensten voor een bepaald doel; de onjuiste, onnauwkeurige of vertraagde overdracht van een transactie; of uw gebruik van de Diensten.
 • Flipdish kan te allen tijde, op tijdelijke of permanente basis, en geheel of gedeeltelijk, de Flipdish-website en/of een van de Diensten wijzigen of intrekken en is niet aansprakelijk jegens u of enige andere partij met betrekking tot, of voortvloeiend uit, een dergelijke wijziging of intrekking. Flipdish geeft geen verklaring of garantie dat de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat de Diensten vrij zijn van virussen. Alle impliciete voorwaarden, garanties en garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.
 • Flipdish is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (direct, indirect, speciaal, voortvloeiend, voorbeeldig of anderszins) die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Dienst of de prestatie, of het gebrek aan prestatie van de Diensten. Flipdish garandeert of verklaart niet dat de kwaliteit of de aard van de producten of diensten die beschikbaar zijn voor of door u worden verkregen via Flipdish zullen voldoen aan uw eisen of specificaties, of dat eventuele fouten of bugs in dergelijke producten of diensten zullen worden gecorrigeerd.

 

Productspecifieke voorwaarden

 

Online bestellen

Door gebruik te maken van het Online Bestelplatform gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:-

 • Flipdish levert de Diensten om het bestellen van online en kiosken in opdracht van de Klant te vergemakkelijken.
 • De kosten worden wekelijks gefactureerd. U wordt per e-mail gefactureerd. Eventuele geschillen over een factuur moeten binnen tien (10) dagen na de datum van de factuur aan de orde worden gesteld, anders wordt deze geacht door u in alle opzichten te zijn aanvaard.
 • Flipdish ontvangt op alle door Flipdish verwerkte bestellingen het commissietarief en de honoraria, zoals vastgelegd in de Overeenkomst of het Addendum bij de Overeenkomst.
 • Flipdish zal binnen vijf (5) werkdagen na de verkoopperiode een geldbedrag op de bankrekening van de Cliënt storten. Flipdish zal het totale bedrag van de door Flipdish verwerkte verkopen gedurende de verkoopperiode, verminderd met de aan Flipdish verschuldigde provisie en vergoedingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst of het Addendum bij Overeenkomst, storten.
 • De Klant stemt ermee in zich in te spannen om de marketing van online bestellingen te ondersteunen.
 • De Klant zal de implementatie van apps (indien nodig) ondersteunen via het aanmaken van een relevant Developer Account (bijvoorbeeld in het Apple Developer Program) en de setup- en jaarlijkse kosten rechtstreeks aan Apple betalen, en Flipdish uitnodigen om het account van de Klant te beheren.
 • De Klant gaat in het bijzonder akkoord met de volgende marketingcampagnes en deze zullen worden geactiveerd, tenzij de Klant zich in de Overeenkomst of in het Addendum bij de Overeenkomst heeft afgemeld:-

(i) Onboarding Marketing: 20% korting op de eerste app om te helpen bij onboarding

(ii) Loyalty Marketing: 11e order vrij om de loyaliteit te verhogen

(iii) Retentiemarketing: 20% korting indien de gebruiker gedurende 4 weken is vervallen.

(iv) Telefoonmarketing: bevorderen van nieuwe telefoonnummer te spelen voice message en stuurt

SMS naar bellers.

 

Managed Marketing

Door gebruik te maken van de Managed Marketing service gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:-

 • Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Flipdish voor de duur van de overeenkomst de enige digitale adverteerder is. Gedurende deze periode zal Flipdish betaalde digitale reclame voor Opdrachtgever beheren en voor elke social media post copy en creative aanleveren. Flipdish zal ook social media kanalen voor Opdrachtgever creëren zoals vereist. Flipdish gaat ermee akkoord om alleen de hier beschreven diensten te leveren, eventuele overtollige aanvragen zullen als extra worden geciteerd.
 • De diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd. U wordt per e-mail gefactureerd. Eventuele geschillen over een factuur moeten binnen 10 dagen na de datum van de factuur aan de orde worden gesteld, anders wordt deze geacht door u in alle opzichten te zijn geaccepteerd. De betaling voor Managed Marketing fees zal door de klant aan Flipdish worden gedaan op de eerste dag van het contract en daarna maandelijks om overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Eventuele extra reclame-uitgaven moeten door de klant worden verstrekt als zij meer willen uitgeven dan hierboven is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden voordat er reclame kan worden gemaakt.
 • Filpdish verbindt zich ertoe enkel de hierboven vermelde diensten te leveren. Eventuele extra verzoeken zullen als extra worden geoffreerd.
 • Flipdish zal verslag uitbrengen over elke advertentie die gedurende de overeengekomen contractperiode wordt uitgevoerd.

 

Kiosken

Door gebruik te maken van het Kiosk zelfbedieningsplatform gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:-

  • De kosten worden ten laste van uw account gebracht volgens het overeengekomen kostenschema in “De Overeenkomst” of “Addendum bij Overeenkomst”.
  • Flipdish ontvangt de digitale betalingskosten, zoals uiteengezet in de Overeenkomst of het Addendum bij Overeenkomst, voor alle bestellingen die door Flipdish worden verwerkt.
  • Flipdish zal binnen 5 werkdagen na de verkoopperiode een geldbedrag op de bankrekening van de Cliënt storten. Flipdish zal het totale bedrag van de door Flipdish verwerkte verkopen gedurende de verkoopperiode storten, verminderd met de aan Flipdish verschuldigde vergoedingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst of het Addendum bij Overeenkomst.

 

 • De diensten worden wekelijks gefactureerd. U wordt per e-mail gefactureerd. Eventuele geschillen over een factuur moeten binnen 10 dagen na de datum van de factuur aan de orde worden gesteld, anders wordt deze geacht door u in alle opzichten te zijn aanvaard.

 

 • In het geval dat kioskhardware rechtstreeks door een erkende partner van Flipdish wordt geleverd, maakt de levering van hardware geen deel uit van deze overeenkomst. De door een derde geleverde hardware (inclusief kiosken) maakt geen deel uit van deze overeenkomst en valt onder een afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Partner waarbij Flipdish geen partij is. Alle zaken die betrekking hebben op de levering van hardware, de mate van garantie of waarborg op hardware en technische ondersteuning in verband met hardwarezaken maken geen deel uit van deze overeenkomst.
 • De Opdrachtgever gaat ermee akkoord gebruik te maken van in-store bewegwijzering om de aandacht te vestigen op Kiosken.
 • Alle Kiosken zullen worden gebrandmerkt met het Flipdish-logo en de Klant verbindt zich ertoe deze branding te behouden.
 • De Opdrachtgever verplicht zich tot het leveren van kwalitatief hoogwaardige beelden en het tonen van aanbiedingen, indien van toepassing.
 • Flipdish behoudt zich het recht voor om “powered by Flipdish” te laten drukken op alle kwitanties die door Kiosk-bestellingen worden gegenereerd.
 • De klant zal de kiosken op een even prominente als praktische locatie plaatsen.
 • Flipdish behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de klant reclame te plaatsen op kioskschermen.

 

Aanvullende wettelijke bepalingen

 

Aansprakelijkheid

 • Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van een van de partijen en met uitzondering van fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken, is Flipdish niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, uitputting van goodwill of soortgelijke verliezen of zuiver economisch verlies of voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, kosten, schade, lasten of uitgaven, hoe dan ook ontstaan.
 • De totale aansprakelijkheid van Flipdish uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot € 3.000,- of het totale bedrag van de vergoedingen die de Opdrachtgever in de voorafgaande 12 maanden aan Flipdish heeft betaald, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.
 • De Opdrachtgever verklaart hierbij aan Flipdish, en convenanten en stemt ermee in, dat het aangaan van deze Overeenkomst met Flipdish niet zal leiden tot schending van enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst, geheimhoudingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst of enige andere overeenkomst, convenant, afspraak of beperking met enige andere partij.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Flipdish voor alle aanspraken van derden en alle daaruit voortvloeiende kosten in verband met door Flipdish geleverde zaken.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Flipdish voor alle aanspraken van derden en alle daaruit voortvloeiende kosten in verband met door Flipdish geleverde zaken.
 • Flipdish neemt geen enkele andere aansprakelijkheid op zich in verband met de levering van de online besteldiensten, noch machtigt het enige persoon of entiteit om deze op zich te nemen.
 • De beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze servicevoorwaarden zijn opgenomen, komen ten goede aan Flipdish, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en aan al onze respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, advocaten en agenten, en in elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de volledige omvang die door de wet is toegestaan.
 • Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze agenten of werknemers, met inbegrip van de levering en installatie van hardware, uitsluiten of beperken.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • Flipdish behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling van alle koopsommen heeft plaatsgevonden, alsmede van alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot door Flipdish in verband met dergelijke koopovereenkomsten verrichte werkzaamheden en van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten aan de zijde van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren, zodat deze herkenbaar zijn als eigendom van Flipdish. Daarnaast is hij verplicht deze zaken te verzekeren tegen onder meer brand- en waterschade en diefstal. De Opdrachtgever zal de vorderingen die hij uit hoofde van deze verzekeringen heeft, op eerste verzoek van Flipdish verpanden aan Flipdish, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Flipdish op de Opdrachtgever.
 • Indien de Koper in de nakoming van enige verplichting jegens Flipdish tekortschiet of indien Flipdish goede grond heeft te vrezen dat de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten, is Flipdish gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) halen, ook indien de zaken dienen te worden afgehaald. De Koper zal hieraan zijn medewerking verlenen. De kosten van invordering komen voor rekening van de Koper, onverminderd het recht van Flipdish op verdere schadevergoeding.

 

Gegevensbescherming, gebruik van gegevens en vertrouwelijkheid

 • Voor de toepassing van deze Voorwaarden omvat “Vertrouwelijke informatie” alle informatie die als “vertrouwelijk” of “eigendomsrechtelijk” is aangemerkt of waarvan een partij redelijkerwijs moet weten dat zij deze als vertrouwelijk moet behandelen met betrekking tot de handelsgeheimen, activiteiten, processen, plannen, bedoelingen, productinformatie, knowhow, ontwerpen, marktkansen, transacties, zaken en/of activiteiten van een partij die daadwerkelijk aan de andere partij zijn bekendgemaakt of verstrekt.
 • Beide partijen zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna alle vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk houden en geen informatie aan een derde partij bekendmaken, anders dan aan werknemers; functionarissen; verwijzende partners die dit nodig hebben als gevolg van de uitvoering van de verplichtingen van die partij onder overeenkomst met Flipdish of de Opdrachtgever, en alleen dan met dien verstande dat beide partijen ervoor zullen zorgen dat elke werknemer, functionaris of partner informatie vertrouwelijk zal houden en niet zal gebruiken voor enig doel of zal bekendmaken aan een andere persoon of onderneming dan aan wie deze rechtmatig bekend mag worden gemaakt.
 • Alle vertrouwelijke informatie zal alleen worden gebruikt in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst.
 • De Cliënt treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en oefent controle uit op de verwerking en draagt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de gegevens.
 • De Opdrachtgever gaat er onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee akkoord Flipdish, met inbegrip van haar dochterondernemingen, directeuren en functionarissen, te vrijwaren van alle vorderingen, eisen, acties, procedures, aansprakelijkheden, schade, kosten, lasten, verliezen en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit enige en alle inbreuken op GDPR of gegevensmisbruik.
 • De Cliënt bevestigt dat de nodige toestemmingen zijn verkregen voor de personen die worden gecontacteerd in het kader van de communicatieactiviteit van de Cliënt.

 

Garanties op geleverde hardware

 • Flipdish zal voldoen aan de wettelijke minimumeisen in elk van de landen waar we actief zijn, om defecte of defecte hardware zo snel mogelijk te repareren of te vervangen zodra we op de hoogte zijn van de problemen.

 

Opdracht

 • Flipdish kan te allen tijde alle of een deel van haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst toewijzen, overdragen, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier afhandelen.
 • De Opdrachtgever mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen, verpanden, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden of op enige andere wijze handelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flipdish.

 

Schadeloosstelling

 • De klant gaat ermee akkoord Flipdish, haar aandeelhouders, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en adviseurs te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, acties, kosten, aansprakelijkheden, verliezen en schade van welke aard dan ook (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van onze producten en diensten met inbegrip van Kiosken.

 

Overmacht

 • Geen van de partijen is aansprakelijk voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het contract voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een overmachtsgebeurtenis, een onvoorziene gebeurtenis waarop geen van de partijen redelijkerwijs invloed kan uitoefenen.
 • Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen (waarbij eigen personeel of een derde partij betrokken is), het falen van energiebronnen of transportnetwerken, overmacht, oorlog, terrorisme, oproer, burgerlijke onrust, inmenging door civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale onheil, gewapend conflict, kwaadwillige schade, defecten aan installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, explosie, instorting van gebouwen, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

 

Scheiding

 • Indien een bepaling of een deel van het contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om het contract geldig, wettelijk en afdwingbaar te maken.
 • Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deellevering geacht te zijn geschrapt. Een wijziging of schrapping van een bepaling of een deel van een bepaling op grond van deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het contract.

 

Intellectuele eigendom

 • Flipdish is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op het Flipdish Platform, de website en de Diensten (inclusief met betrekking tot functionaliteit, inhoud, tekst, afbeeldingen, logo’s en pictogrammen) en de software en ander materiaal dat ten grondslag ligt aan of deel uitmaakt van het Platform, de Diensten en/of de website.
 • De Klant verleent Flipdish een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om de handelsmerken, handelsnamen, menu’s en logo’s van de Klant te gebruiken in de promotie, reclame en verkoop van producten voor de duur van de Overeenkomst.
 • Flipdish verleent Opdrachtgever een niet-exclusieve licentie om de naam, het logo en het promotiemateriaal van Flipdish te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.
 • Flipdish is eigenaar van alle door Flipdish geregistreerde eigendommen, en van de inhoud die door Flipdish ten behoeve van de Opdrachtgever wordt gecreëerd, zoals bijvoorbeeld Domeinnamen en website-inhoud.
 • De Klant stemt ermee in dat zij op geen enkele wijze of op geen enkele wijze reverse-engineer, doorverkopen, aanpassen, reproduceren, kopiëren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, publiceren of afgeleide werken van enig deel van het Platform, de Website of de Diensten zullen maken, of zullen proberen informatie of zaken die zijn afgeleid van het Platform, de Website of de Diensten te commercialiseren, kopiëren of verkopen.

 

Relatie van Partijen

 • Geen enkele agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchise-franchisenemerrelatie is bedoeld of in het leven geroepen door deze Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend tussen u en Flipdish en zijn niet bedoeld om ten voordele van derden te zijn.
 • In het geval dat u een geschil heeft met een of meer gebruikers of derden van het Platform, Website, Diensten of Kiosken, ontslaat de Klant Flipdish, haar functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers in rechten van vorderingen, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort of aard, bekend of onbekend, verdacht en onverwacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en/of diensten.

 

Toepasselijk recht en beginselen van de bouw

 • Flipdish kan te allen tijde naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) wijzigen. Wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op de Flipdish-website. Als u gebruik blijft maken van de online besteldiensten, producten en het platform, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. U bent er verantwoordelijk voor dat u te allen tijde op de hoogte bent van de meest recente Algemene Voorwaarden.
 • Het Contract en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, het recht van Ierland.
 • Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Ierland exclusief bevoegd zijn om elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.
 • Indien een bepaling in deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de bepaling nietig, waardoor de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht blijft.

 

Volledige overeenkomst

 • Deze Overeenkomst en de Addendums bij de Overeenkomst vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen en de bepalingen van deze Overeenkomst en de Addendums bij de Overeenkomst vervangen alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke verbintenissen, contracten en afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst die betrekking hebben op dezelfde gecontracteerde dienst (Online Bestellen). Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een wederzijdse schriftelijke overeenkomst en worden geaccepteerd volgens de bepalingen van “Aanvaarding van Voorwaarden” hierboven, of door een wijziging van deze Servicevoorwaarden door Flipdish zoals hierboven uiteengezet.